Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 25 april 2022

Input Both ENDS op Rondetafelgesprek ‘Klimaat en vergroening’

Both ENDS was aanwezig bij de 'Rondetafel over Klimaat en Vergroening', georganiseerd door minister Schreinemacher (Handel en Ontwikkelingssamenwerking). Het gesprek dient als input voor zowel de beleidsnota als het Internationale Klimaat- en Milieubeleid die ze de komende maanden beide zal presenteren. Ter voorbereiding van het gesprek deelden we onze visie op hoofdlijnen met haar.

Hoofdlijnen inbreng Both ENDS

De welvaart van Nederland wordt voor één derde buiten onze grenzen verdiend. De inschatting van het PBL is dat de klimaatuitstoot die onze handels- en investeringsactiviteiten veroorzaken, twee maal zo groot is als de uitstoot binnen onze eigen grenzen. Recentelijk berekende de EU dat de Nederlandse klimaat- en milieuafdruk de grootste is van Europa. Het CBS, in haar Monitor Brede Welvaart, concludeerde al eerder dat onze economische activiteiten een bijdrage leveren aan de groei in armoede en ongelijkheid wereldwijd.

Het is een grote stap voorwaarts dat het coalitieakkoord sterke ambities toont op klimaat, óók binnen het brede buitenlandbeleid. Want dankzij onze startpositie als achterblijver, hebben juist wij ruime mogelijkheden om op korte termijn ons buitenlandbeleid significant en versneld te vergroenen. Er liggen daarvoor tal van concrete mogelijkheden binnen de nexus tussen handel en hulp, waarmee snel concrete resultaten kunnen worden geboekt omdat ze voortbouwen op processen die het Ministerie nu al ondersteunt.

Voor vergroening is geld nodig. Geld, dat er binnen het huidige OS-budget simpelweg niet is. Immers, dat budget staat, zeker na het uitbreken van het Oekraïne-conflict dat nu al grote vluchtelingenstromen op gang heeft gebracht en grote risico's met zich meebrengt voor hongersnoden en groeiend conflict, nu al onder grote druk. Het goede nieuws is dat er ook niet direct méér geld nodig binnen de nexus handel en hulp. Het Ministerie kan inzetten op het verleggen van bestaande financieringsstromen, weg van fossiel, richting vergroening en circulaire economische activiteiten. Ook kunnen, door een vergroening van de internationale afspraken op het gebied van handel en investeringen, markten waarop Nederland actief is, gestuurd worden richting klimaatneutrale en duurzame internationale handelsrelaties en waardeketens. Als markten vergroening steunen en (klimaat)vervuiling niet langer belonen, kunnen publieke middelen veel effectiever worden ingezet.

Vanuit de ambitie om een antwoord te formuleren op de uitdagingen van de klimaatcrisis en vergroening te versnellen via nexus handel en hulp, zien we de volgende aandachtsgebieden:

a) Vergroening handels- en investeringsverdragen, incl:

 • verlaten van Energy Charter Treaty
 • integreren van bindende klimaatafspraken in alle handelsverdragen die nu herziend worden of in onderhandeling zijn;

b) Divestment uit fossiel en vergroening van alle geldstromen en bijbehorende activiteiten, incl.

 • exportondersteuning, Invest International, financiering van Wereldbank, IFC en andere internationale financiële instellingen
 • vergroening diplomatieke activiteiten/ economische diplomatie

c) Versnellen vergroening door opschaling bestaande initiatieven, door

 • dat deel van het Nederlandse bedrijfsleven dat duurzaamheid en MVO als doel heeft omarmd en niet langer ziet als een randvoorwaarde, zowel financieel als via economische diplomatie te steunen in het ontwikkelen van internationale economische en handelsrelaties
 • bestaande innovatieve financieringsmechanismen te steunen, zoals al gebeurd vanuit verschillende strategische partnerschappen, en wat nu navolging vindt in de filantropie
 • bestaande financieringsmechanismen, incl. FMO, InvestInternational, de exportkredietverzekering en IFIs te verplichten en snel groeiend % van hun kapitaal te besteden aan lokale, groene initiatieven
 • te investeren in 'fit for purpose' infrastructuur, incl. infrastructuur gericht op ontwikkeling lokale markten en regionale waardeketens

d) Blijvende versterking maatschappelijk middenveld, incl. bescherming van 'civic space' en mensenrechtenverdediger, die, in lijn met de conclusies van het laatste IPCC-rapport, concrete actie ondernemen om de klimaatcrisis tegen te gaan, zowel in de vorm van protest en verzet tegen nieuwe klimaatvervuilende activiteiten, als door duurzame energie- en voedselalternatieven te ontwikkelen en te implementeren, incl:

 • het versterken van inclusieve besluitvormingsmechanismen in alle klimaatgerelateerde financieringsbeslissingen, zoals nu al de ambitie is binnen het Green Climate Fund
 • het ondersteunen van beschermingsmechanismen voor mensenrechtenverdedigers door bestaande sociale, juridische en veiligheidsstructuren te versterken
 • verder versterking van de gender focus binnen de klimaatportefeuille, zowel financieel als procesmatig, waarbij vrouwen niet langer slechts gezien worden als slachtoffer van klimaatverandering, maar als lokaal, nationaal en internationaal leiders in de transitie naar groene en eerlijke samenlevingen

Meer informatie:

Het gehele document inclusief de vragen en antwoorden uit de Concept Note

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp