Both ENDS

Zoeken
En
Nl

Publieke gelden

Nederlands belastinggeld moet ten goede komen aan openbare belangen. Nederland financiert en ondersteunt met een deel van het geld, via verschillende kanalen, projecten en activiteiten in het buitenland: via ontwikkelingsbank FMO, via multilaterale banken als de Wereldbank of via speciale fondsen als het Green Climate Fund van de VN. Daarnaast verleent de Nederlandse staat via exportkredietverzekeraar Atradius DSB ondersteuning voor risicovolle exportactiviteiten. Om publieke belangen te dienen moet deze publieke steun voor projecten en activiteiten in het buitenland helpen milieuschade en menselijk leed te voorkomen.

Alle instellingen die opereren met publiek geld moeten zich, voordat ze besluiten een project te ondersteunen, afvragen of er mensen worden benadeeld en of deze mensen behoorlijk worden gecompenseerd, of er schade wordt veroorzaakt aan het milieu en wie dan aansprakelijk is voor het herstel, en of het project bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.

Dammen, infrastructuur en grootschalige landbouw

Een activiteit die veel schade kan veroorzaken, is bijvoorbeeld de aanleg van een grote dam of waterkrachtcentrale. Ontwikkelingsbanken en andere publieke financiële instellingen zien deze vaak als groene energie-opwekkers, maar gaan daarbij vaak voorbij aan de gevolgen voor de plaatsen die onder water komen te staan of aan de gevolgen die een afsluiting van een rivier verder stroomafwaarts heeft.

Of neem grootschalige, intensieve landbouw, die vaak wordt gezien als dé oplossing voor voedselschaarste en armoede. Dit kan leiden tot monoculturen en ten koste gaan van mensen die al decennialang op een informele manier, zonder formele landrechten voedsel verbouwen.

Exportondersteuning, die in Nederland uit naam van de staat wordt verleend door exportkredietverzekeraar Atradius DSB, heeft niet als eerste doel het bevorderen van duurzame ontwikkeling, maar het bevorderen van Nederlandse export. Omdat het om een publieke dienst gaat, zou ook Atradius DSB erop moeten toezien dat alleen projecten die aan hoge sociale- en milieueisen voldoen, exportondersteuning krijgen.

Sociale en milieucriteria te vrijblijvend

De meeste publieke financiële instellingen hebben wel een aantal sociale- en milieuregels waaraan ze zich committeren, maar die regels zijn vaak vrijblijvend en worden in de praktijk lang niet altijd nageleefd. Both ENDS volgt een aantal van deze instellingen, zoals FMO en Atradius DSB, al jaren, monitort of ze zich aan hun eigen sociale en milieucriteria houden en confronteert ze ermee als dat niet het geval is. We pleiten samen met partnerorganisaties uit de hele wereld doorlopend voor het handhaven en versterken van de bestaande criteria die de verschillende instellingen hanteren. Bovendien laten we zien hoe ontwikkelingsfinanciering kan worden ingezet ten behoeve van echt duurzame ontwikkeling.

Ons werk op het gebied van Publieke gelden

 • Transformative Practice

  Analog Forestry

  2Luz_Marina_Valle_with_products_from_her_Analog_For.jpeg
  Analog forestry is een vernieuwende aanpak voor het ecologisch herstel van gedegradeerd land. Natuurlijke bossen worden gebruikt als voorbeeld voor ecologisch duurzame landschappen, die bijdragen aan de maatschappelijke en economische behoeftes van lokale gemeenschappen.
 • Dossier

  Financiering van agro-ecologie

  1Case_3_-_Agroecology_workshop_by_Probioma_2.jpg
  Nog altijd gaat het grootste deel van de publieke klimaat-, landbouw- en ontwikkelingsbudgetten naar conventionele agro-industriële projecten, die medeveroorzakers zijn van de huidige klimaat-, voedsel- en biodiversiteitscrises. Both ENDS en partners pleiten voor een omslag naar agro-ecologische praktijken, die mens- en milieuvriendelijk zijn.
 • Dossier

  De toekomst van energie in Oeganda

  Uganda_offgrid_solar_Photo_by_Sam_Cossargilbert.jpg
  In Oeganda heeft het overgrote deel van de inwoners op het platteland geen toegang tot elektriciteit, ondanks de vele stuwdammen, buitenlandse investeringen en grote overheidsuitgaven in energie, en nieuwe plannen voor waterkracht-, olie- en gasprojecten. Samen met onze lokale partners streven wij naar een duurzame energiestrategie voor Oeganda waarbij de behoeften en wensen van lokale gemeenschappen centraal staan.
 • Dossier

  Nederland, het buitenland en de verkiezingen

  1soja.jpeg
  Binnenkort zijn er verkiezingen in Nederland. De politieke partijen slijpen hun messen en hebben hun plannen inmiddels uiteengezet in lijvige partijprogramma's. Die gaan, niet verrassend, hoofdzakelijk over binnenlandse thema's. Het thema buitenland wordt vooral genoemd in het licht van kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en als bedreiging op het gebied van gezondheid, privacy en concurrentie waartegen wij ons juist zouden moeten beschermen. Maar als we in Nederland willen verduurzamen moeten we vooral ook naar onze voetafdruk over de grenzen kijken en erop inzetten die te verkleinen. Both ENDS kijkt in de weken tot de verkiezingen waar binnen de partijprogramma's de kansen liggen.
 • Dossier

  Gas in Mozambique

  beach_milamba.JPG
  In 2011 werd in het noorden van Mozambique, in de kustprovincie Cabo Delgado, één van de grootste gasvoorraden ter wereld gevonden. Er wordt in totaal 25 miljard dollar geïnvesteerd om het gas te kunnen winnen. Tientallen multinationals en financiers zijn betrokken bij deze snelle ontwikkelingen. Voor mensen die in Cabo Delgado wonen is het heel moeilijk om enige invloed uit te oefenen op de plannen en activiteiten, terwijl zij de negatieve gevolgen ondervinden. Zij raken land kwijt door de komst van al deze bedrijven.
 • Dossier

  Small grants, big impacts

  Organic_tea_farmer_Cameroon_.jpg
  Small grants funds bieden een effectieve, alternatieve manier om geld van grote financiers terecht te laten komen bij lokale groepen en organisaties die wereldwijd werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. 
 • Dossier

  Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA)

  1Women_s_protest.jpg
  GAGGA bundelt de krachten van de vrouwenrechten- en milieubewegingen om een wereld te realiseren waarin vrouwen toegang hebben tot hun rechten op water, voedselveiligheid en een schone, gezonde en veilige omgeving.
 • Dossier

  Fair Green and Global Alliance (FGG)

  11barroBlancoMooi.JPG
  Samen met maatschappelijke organisaties van over de hele wereld werkt de FGG Alliantie aan sociaal rechtvaardige, inclusieve en ecologisch duurzame samenlevingen in Nederland en het Zuiden.
 • Dossier

  Nederland en de SDG’s: Een betere wereld begint bij jezelf

  Foto_vrouwen_Bangladesh.JPG
  In 2015 committeerden de lidstaten van de VN zich aan de vooruitstrevende Sustainable Development Goals (SDG's). In tegenstelling tot de voorgangers van deze doelen – de Millenniumdoelen - erkennen de SDG's het belang van gelijkheid binnen én tussen landen, van besluitvormingsprocessen waarin alle mensen erkend en gehoord worden, en van voor iedereen toegankelijke, onafhankelijk functionerende rechtssystemen.
 • Dossier

  Pleiten voor goed beleid van ontwikkelingsbanken

  Protest_tegen_FMO_en_Agua_Zarcadam.jpg
  Ontwikkelingsbanken zouden zich aan strenge milieu- en mensenrechtenregels moeten houden zodat hun projecten de allerarmsten ten goede komen en niet schaden. Both ENDS houdt de banken hieraan.
 
1 2
>