Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Dossier

Financiering van agro-ecologie

Nog altijd gaat het grootste deel van de publieke klimaat-, landbouw- en ontwikkelingsbudgetten naar conventionele agro-industriële projecten, die medeveroorzakers zijn van de huidige klimaat-, voedsel- en biodiversiteitscrises. Both ENDS en partners pleiten voor een omslag naar agro-ecologische praktijken, die mens- en milieuvriendelijk zijn.

De klimaatcrisis en de voedselcrisis versterken elkaar: de gevolgen van klimaatverandering maken de productie van voedsel steeds lastiger en de manier waarop op veel plaatsen in de wereld op grootschalige, intensieve en industriële manier voedsel geproduceerd wordt, is een van de voornaamste oorzaken van klimaatverandering. Eén van de manieren om beide crises te helpen bedwingen, is het radicaal omgooien van de manier waarop voedsel geproduceerd wordt. Both ENDS en partners ondersteunen daarom boerinnen en boeren die op een agro-ecologische manier voedsel verbouwen.

Agro-ecologie is een manier van voedsel produceren die voortbouwt op de natuur en het zet de boerin of boer centraal. Agroecologie is kleinschalig, circulair, lokaal, inclusief en eerlijk. Het is beter bestendig tegen de invloeden van klimaatverandering, zoals droogte, en andere externe risico's, en helpt tegelijkertijd klimaatverandering te verminderen, onder andere omdat er geen afhankelijkheid is van energie-intensieve kunstmest en er vaker voor lokale en regionale markten wordt geproduceerd. Agro-ecologie vergroot gendergelijkheid omdat vrouwen een belangrijke rol spelen binnen agro-ecologische praktijken, en die rol beter zichtbaar maakt. Daarom, en door de kortere lijnen tussen producent en consument, is agroecologie een belangrijk middel om voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit voor iedereen te bevorderen. Zeker tijdens de wereldwijde covid-19 pandemie, toen internationale handelsketens drastisch verstoord raakten, werd het belang van lokale, agro-ecologische voedselproductie duidelijk.

Gebrekkige steun voor agroecologie

Ondanks de vele voordelen van agroecologie ten opzichte van de grootschalige, industriële landbouw, gaat slechts een fractie van de wereldwijde landbouwbudgetten naar agro-ecologische initiatieven. Zo gaat het grootste deel van de landbouwbudgetten van de EU, van het Green Climate Fund (GCF) en van Nederlands ontwikkelingsgeld nog steeds naar conventionele landbouw.

Om hun budgetten voor landbouw en voedselproductie op een klimaat-, milieu- en mensvriendelijke manier in te zetten, moeten fondsen, donoren en publieke banken het roer omgooien en met hun klimaat- en landbouwbudgetten niet langer de grootschalige voedselsystemen steunen die zorgen voor bodemdegradatie, ontbossing, vervuilde waterbronnen, schendingen van mensenrechten en verstoorde lokale markten. Agroecologie daarentegen heeft een aantoonbaar positief effect op het klimaat, milieu, de bestaanszekerheid van boerinnen, boeren en familiebedrijven, lokale voedselzekerheid en sociale en gendergelijkheid.

Zet financiering in voor inclusieve, duurzame voedselproductie

Both ENDS dringt er daarom bij financiers zoals het Green Climate Fund, Global Environmental Facility (GEF), FMO en de Nederlandse overheid op aan om hun budgetten die bedoeld zijn voor voedselproductie, in te zetten voor agro-ecologische initiatieven. Met financiële steun kunnen deze initiatieven verbeterd en uitgebreid worden en verankerd worden in lokaal, nationaal en internationaal beleid, zodat agroecologie en natuurinclusieve landbouw de norm worden.

Belangrijk daarbij is om ervoor te zorgen dat de financiële steun bij degenen terecht komt die deze nodig hebben: kleinschalige boerinnen en boeren die agroecologie in de praktijk brengen, en lokale organisaties die hen daarbij ondersteunen. Deze actoren zijn beter te bereiken via small grants funds en/of lokale en nationale CSOs. Veel fondsen, donoren en publieke banken zijn hier (nog) niet op ingericht en zullen hun financieringsmechanismen en -processen hierop moeten aanpassen.

Lees meer over dit onderwerp