Both ENDS

En
Nl
Zoeken

Klimaatbeleid

De gevolgen van klimaatverandering zijn overal zichtbaar en voelbaar, maar hebben in sommige gebieden in de wereld veel meer impact dan in andere. Daarbij zijn sommige groepen mensen veel kwetsbaarder voor bijvoorbeeld droogte en overstromingen dan andere. Terwijl zij het minst hebben bijgedragen aan klimaatverandering hebben zij ook veel minder middelen om zich te wapenen tegen de gevolgen ervan.

Nationaal en internationaal klimaatbeleid moet er daarom op gericht zijn om verdere klimaatverandering tegen te gaan (mitigatie), en om iedereen op de wereld, juist de allerarmsten en kwetsbare groepen, in staat te stellen om zich te beschermen en aan te passen aan de gevolgen (adaptatie).

Het klimaatakkoord van Parijs stelt dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot maximaal 2 - liefst 1,5 - graden Celsius. Om dat doel te bereiken moet op grote schaal en op korte termijn worden overgegaan op hernieuwbare energie en moeten fossiele brandstoffen die nu nog in de grond zitten, daar voor het overgrote deel blijven. Publieke ondersteuning voor de fossiele-brandstoffensector via bijvoorbeeld exportkredietverzekeringen, investeringen van pensioenfondsen en allerhande subsidies, is niet in lijn met het Parijsakkoord en zou wat Both ENDS betreft snel moeten worden afgebouwd. Both ENDS pleit er daarom bij nationale en internationale overheden, financiële instellingen en pensioenfondsen voor dat het klimaatakkoord van Parijs leidend wordt in hun beleid.

Tegelijkertijd ondersteunt Both ENDS lokale organisaties en (vrouwen)groepen in het 'mondiale Zuiden' in hun strijd tegen klimaatverandering. We richten ons in het bijzonder op lokale organisaties die gemeenschappen helpen in gebieden waar de gevolgen van klimaatverandering al duidelijk merkbaar zijn. Overal in de wereld werken deze lokale maatschappelijke organisaties, maar ook lokale overheden, kennisinstituten en bedrijven aan aanpassingsmethoden en -benaderingen die lokaal het beste werken, zoals kleinschalige irrigatie, restauratie, erosiepreventie of het overstappen op (inheemse) gewassen die beter tegen droogte bestand zijn. Both ENDS is overtuigd van het belang van lokale kennis en adaptatiestrategieën  als basis voor klimaatbeleid en promoot dit bij nationale en internationale beleidmakers, financiële instituties en donoren. Ook faciliteren wij het delen van kennis en informatie tussen organisaties in ons wereldwijde netwerk.

Daarnaast pleiten we er al sinds de oprichting van het Groene Klimaatfonds, in 2012, voor dat het geld uit dit fonds terechtkomt bij diegenen voor wie het bedoeld is: zij die het zwaarst getroffen worden door klimaatverandering en zich hier actief tegen wapenen - onder andere door hun natuurlijke leefomgeving te beschermen – waarbij vrouwen vaak voorop lopen. Het Groene Klimaatfonds zou in plaats van voor grote instituties en (klimaat)projectontwikkelaars, toegankelijk moeten zijn voor lokale organisaties. Small grants fondsen kunnen hier een belangrijke rol in spelen via hun brugfunctie tussen het grote geld op internationaal niveau en de lokale realiteit. Both ENDS monitort de beslissingen van het Groene Klimaatfonds actief, ondersteunt de participatie van milieu- en vrouwengroepen in de besluitvorming op internationaal en nationaal niveau en helpt kennis over het Green Climate Fund breed te verspreiden.

Ons werk op het gebied van Klimaatbeleid

 • Irula_community_women_collect_and_process_coffee_fr.jpg
  Transformative Practice

  Niet-houten bosproducten (NTFPs)

  Ongeveer één op de zes mensen, met name vrouwen, is direct afhankelijk van bossen voor hun levens en levensonderhoud, en dan vooral met betrekking tot voedsel. Dit laat zien hoe belangrijk bossen en niet-houten bosproducten (Non-Timber Forest Products / NTFP's) zijn voor de veerkracht van gemeenschappen. Deze producten zijn voor hen een bron van voedsel, water en inkomsten, maar hebben ook een culturele en spirituele betekenis.
 • 2Luz_Marina_Valle_with_products_from_her_Analog_For.jpeg
  Transformative Practice

  Analog Forestry

  Analog forestry is een vernieuwende aanpak voor het ecologisch herstel van gedegradeerd land. Natuurlijke bossen worden gebruikt als voorbeeld voor ecologisch duurzame landschappen, die bijdragen aan de maatschappelijke en economische behoeftes van lokale gemeenschappen.
 • Uganda_offgrid_solar_Photo_by_Sam_Cossargilbert.jpg
  Dossier

  De toekomst van energie in Oeganda

  In Oeganda heeft het overgrote deel van de inwoners op het platteland geen toegang tot elektriciteit, ondanks de vele stuwdammen, buitenlandse investeringen en grote overheidsuitgaven in energie, en nieuwe plannen voor waterkracht-, olie- en gasprojecten. Samen met onze lokale partners streven wij naar een duurzame energiestrategie voor Oeganda waarbij de behoeften en wensen van lokale gemeenschappen centraal staan.
 • Vanilla_in_Forest_garden.JPG
  Dossier

  Inclusieve wegen naar duurzaam en gezond voedsel voor iedereen

  Overal ter wereld produceren kleinschalige boerinnen en boeren voedsel op een duurzame en inclusieve manier. Ze werken samen met de natuur en met elkaar, en voorzien hun gezinnen en gemeenschappen van voldoende en gezond voedsel. Deze manier van produceren staat echter overal onder druk door grootschalige landbouw en het wereldwijd dominante industriële voedselsysteem. Samen met onze partners
  probeert Both ENDS het tij te keren ten gunste van duurzame, lokale praktijken die meestal 'agro-ecologisch' of 'natuurinclusief' worden genoemd. Waarom onze
  focus daarop? Agro-ecologische praktijken zijn klimaatbestendig, inclusief en vergroten de mogelijkheden voor gemeenschappen overal ter wereld om duurzaam in hun voedsel te voorzien.
 • 1soja.jpeg
  Dossier

  Nederland, het buitenland en de verkiezingen

  Binnenkort zijn er verkiezingen in Nederland. De politieke partijen slijpen hun messen en hebben hun plannen inmiddels uiteengezet in lijvige partijprogramma's. Die gaan, niet verrassend, hoofdzakelijk over binnenlandse thema's. Het thema buitenland wordt vooral genoemd in het licht van kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en als bedreiging op het gebied van gezondheid, privacy en concurrentie waartegen wij ons juist zouden moeten beschermen. Maar als we in Nederland willen verduurzamen moeten we vooral ook naar onze voetafdruk over de grenzen kijken en erop inzetten die te verkleinen. Both ENDS kijkt in de weken tot de verkiezingen waar binnen de partijprogramma's de kansen liggen.
 • lockdown.jpg
  Dossier

  Onder druk wordt alles vloeibaar: achter de schermen in coronatijd

  In tijden van wereldwijde lockdown gaat alle aandacht uit naar de zorg, naar het verdriet van mensen die dierbaren verliezen, naar thuisscholende kinderen en de buurvrouw die zelf niet meer naar de supermarkt kan. Ambtenaren en politici zijn hard aan het werk om zowel de huidige COVID-19-crisis als de economische crisis die daarmee samenhangt, te bezweren.
 • beach_milamba.JPG
  Dossier

  Gas in Mozambique

  In 2011 werd in het noorden van Mozambique, in de kustprovincie Cabo Delgado, één van de grootste gasvoorraden ter wereld gevonden. Er wordt in totaal 25 miljard dollar geïnvesteerd om het gas te kunnen winnen. Tientallen multinationals en financiers zijn betrokken bij deze snelle ontwikkelingen. Voor mensen die in Cabo Delgado wonen is het heel moeilijk om enige invloed uit te oefenen op de plannen en activiteiten, terwijl zij de negatieve gevolgen ondervinden. Zij raken land kwijt door de komst van al deze bedrijven.
 • Women_in_Mbiame_Cameroon_have_planted_trees_to_bord.JPG
  Dossier

  The merits of community-based restoration

  Globally, the area that is suffering desertification and land degradation is ever expanding. Unsustainable and often large-scale agricultural practices, including the copious use of pesticides and fertilizers, are a major driver of land degradation, aprocess that is further exacerbated by climate change, causing more erratic rainfall patterns, longer periods of drought and unpredictable growing seasons. This is very problematic not only for the hundreds of millions of people who directly depend on land and water for their livelihoods, but also for life on earth as a whole. It is clear that this process must be stopped and reversed, better sooner than later. But how to go about it?
 • Mother_and_son_in_devastating_heavy_rain_Tamil_Nadu.jpg
  Dossier

  De Klimaatzaak tegen Shell

  Both ENDS is mede-eiser in de Klimaatzaak die Milieudefensie aanspant tegen Shell om het bedrijf er toe aan te zetten te stoppen met het veroorzaken van klimaatschade. Shell heeft al tientallen jaren kennis van de ernst van het klimaatprobleem, maar blijft toch inzetten op klimaatvervuilende olie- en gaswinning. Zo ondermijnt Shell de kans om de klimaatdoelen te behalen. Bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om de maatschappij en het klimaat geen ernstige schade toe te brengen. Omdat Shell zelf geen verantwoordelijkheid neemt, stappen we samen naar de rechter. In het kort is onze eis dat Shell geen broeikasgassen meer uitstoot in 2050 en haar activiteiten volledig in lijn brengt met de klimaatdoelen die in het Parijsakkoord zijn vastgelegd.
 • Organic_tea_farmer_Cameroon_.jpg
  Dossier

  Small grants, big impacts

  Small grants funds bieden een effectieve, alternatieve manier om geld van grote financiers terecht te laten komen bij lokale groepen en organisaties die wereldwijd werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. 
 
1 2