Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Dossier

Small grants, big impacts

Small grants funds bieden een effectieve, alternatieve manier om geld van grote financiers terecht te laten komen bij lokale groepen en organisaties die wereldwijd werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. 

In plaats van droger, worden sommige stukken land in de Sahel juist groener en vruchtbaarder. Dat gaat niet vanzelf: in de jaren ‘80 begonnen boeren en boerinnen in het Zuiden van Niger met het herstel van hun land volgens een traditionele methode die in vergetelheid was geraakt. Ze werden daarin ondersteund met een klein bedrag van ongeveer 5000 euro. Nu, dertig jaar later, zijn al 80 dorpen in het district Dogonkiria overgegaan op deze traditionele agro-forestry technieken, waardoor al elfduizend hectare land weer vruchtbaar is geworden. Een mooi voorbeeld van hoe een klein bedrag dat op de juiste plek en op de juiste manier wordt ingezet, tot grote resultaten kan leiden.

Wereldwijd werken duizenden grassroots groepen en lokale organisaties op allerlei niveaus aan de bescherming en de verbetering van hun eigen milieu, mensenrechten en leefomstandigheden. Samen vormen ze een enorme kracht voor duurzame ontwikkeling, niet alleen omdat ze precies weten waar de pijn zit en hoe deze effectief kan worden bestreden, maar ook omdat ze manieren laten zien om op een duurzame, rechtvaardige en inclusieve manier met natuurlijke hulpbronnen om te gaan.

Lokale organisaties te klein en onzichtbaar

Helaas is ons financieringssysteem niet of nauwelijks ingericht om deze krachten te ondersteunen. De meeste financiële instituties, donoren en fondsen willen hun geld op een zo efficiënt mogelijke manier wegzetten. In de praktijk betekent dit dat financiering vooral naar grootschalige projecten gaat, waarbij het maar de vraag is of deze een duurzaam positief effect zullen hebben op de lokale bevolking..

Grassroots groepen en organisaties kunnen vanwege hun kleinere omvang niet voldoen aan de eisen die worden gesteld door grote internationale fondsen, donoren en financiële instellingen, of zijn simpelweg voor hen onzichtbaar. Sommige kunnen vanwege de veiligheid niet openlijk opereren, laat staan dat ze een 'track record' kunnen laten zien.

Small Grants Funds herverdelen het grote geld

Lokaal opgezette 'small grants funds', waarvan er wereldwijd tientallen bestaan, zijn een schakel tussen het grote geld en deze grassroots organisaties. Deze nationale of regionale small grants funds vragen financiering aan bij grote donoren en financiers, om dit geld vervolgens in kleine bedragen – vaak slechts een paar duizend euro - door te sluizen aan lokale organisaties en groepen. Zo komt het 'grote geld' toch nog terecht bij die mensen die het best weten wat er nodig is.

Small grants funds verstrekken niet alleen financiering. Ze delen ook informatie en kennis en ze ondersteunen bij het opbouwen van netwerken en het voeren van gezamenlijke lobby. De ontvangende organisatie blijft altijd zelf bepalen waar het geld aan besteed wordt. Small grants funds kunnen bovendien snel en adequaat reageren op conflict- en crisissituaties, bijvoorbeeld als mensen die opkomen voor milieu- en mensenrechten, bedreigd worden. Met kleine bedragen kunnen deze mensen snel in veiligheid worden gebracht.

Met bestaande small grants funds werken aan de toekomst

Both ENDS is medeoprichter van een aantal small grants funds en werkt nauw samen met fondsen die zich richten op milieu- en mensenrechten. Onze ervaring leert dat deze fondsen onmisbaar zijn om geld op de juiste plek terecht te laten komen om met minimale middelen een zo groot mogelijk effect te creëren. Small grants funds zijn krachtige alternatieve financieringsmechanismen voor duurzame ontwikkeling 'van onderaf' en voor het financieren van burgerinitiatieven in steeds gevaarlijker en onzekerder gebieden waar steeds minder reguliere financiering naartoe gaat.

Both ENDS pleit er op nationaal en internationaal niveau voor dat landen in de uitvoering van hun beleid veel meer gebruik maken van small grants funds. Dat kan bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat alle internationale financiële instellingen (IFI's) waar Nederland en andere landen geld aan geven - van de Wereldbank tot het Green Climate Fund - ook geld uitzetten via het al bestaande netwerk van small grants funds. Daarnaast kunnen landen een deel van hun eigen bilaterale giften verdelen via small grants funds.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp