Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 19 mei 2014

Stem op 22 mei voor eerlijke en duurzame handel

Op donderdag 22 mei mogen Europese burgers stemmen voor het Europees Parlement. De uitslag zal van grote invloed zijn op het beleid dat in Brussel gemaakt wordt. Het gaat dan niet om de keuze vóór of tégen Europa, maar juist om hoe we willen dat Europa er uit gaat zien. Benieuwd welke politici zich zullen inzetten voor een eerlijk en duurzaam handels- en investeringsbeleid? Kijk dan welke kandidaten voor het Europees Parlement (MEP's) de 'pledge' van de 'Alternative Trade Mandate alliantie' hebben ondertekend. Daarin wordt aan kandidaat MEP's gevraagd zich in te zetten voor een aantal cruciale punten op het gebied van het Europees handels- en investeringsbeleid. 

Wat is het Alternative Trade Mandate?

De ATM-alliantie pleit voor een alternatief handels- en investeringsbeleid waarin respect voor mens, milieu en democratie centraal staan. Het uitgebreide 'alternatieve handelsmandaat' (Alternative Trade Mandate) van de alliantie wordt door meer dan  80 Europese NGO’s onderschreven. En inmiddels hebben meer dan 140 kandidaten voor het Europees Parlement de pledge van het ATM ondertekend en toegezegd zich actief te zullen inzetten voor de uitvoering ervan!


Wat is er mis met het huidige beleid?

Het handels- en investeringsbeleid van de Europese Unie heeft bijgedragen aan de voedsel-, milieu- en economische crises waar de wereld de afgelopen jaren door geplaagd wordt. De handelsbelangen van de Europese Unie worden vertegenwoordigd door de Europese Commissie, die namens de lidstaten handelsakkoorden sluit met andere landen en regio’s. De onderhandelingen gaan niet alleen over het verlagen van tarieven, maar ook over milieuregels, arbeidsrechten en intellectueel eigendom. Vrijhandelsakkoorden dringen  diep door in de manieren waarop landen hun economie en maatschappij organiseren. Het huidige handelsbeleid wordt gedreven door de belangen van grote Europese multinationals en leidt tot toenemende ongelijkheid en aantasting van het milieu, zowel in de EU als in andere landen.

 

De ecologische voetafdruk van de EU is, aangejaagd door het Europese handelsbeleid, één van de grootste in de wereld. Schaarse natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden worden nu gebruikt voor de op export gerichte productie van biobrandstoffen. Het land dat nodig is voor de productie van deze gewassen wordt vaak afgepakt van lokale bevolkingsgroepen die daardoor gedwongen worden hun heil elders te zoeken. Daarnaast onderhandelt de Europese Commissie met ontwikkelingslanden over het beperken van exportbelastingen en –beperkingen, terwijl regeringen van ontwikkelingslanden deze juist gebruiken om de lokale verwerking van grondstoffen tot half- of eindproducten te bevorderen of de uitputting van natuurlijke hulpbronnen te voorkomen. Door deze eisen te stellen dreigt de EU ontwikkelingslanden een belangrijk beleidsinstrument te ontnemen om de eigen verwerkende industrie een duw in de rug te geven.

 

Alternatieve visie op handel

De ATM-alliantie gelooft dat het Europese handelsbeleid aan een fundamentele verandering toe is. In het mandaat staan een aantal concrete en realistische voorstellen. Zo zouden verdragen op het gebied van mensenrechten, milieu en werk voorrang moeten hebben op handels- en investeringsregels. Ook zouden landen een bepaalde mate van vrijheid moeten krijgen om hun eigen strategie te bepalen om duurzame economische ontwikkeling te bereiken. Exportbeperkingen die er voor zorgen dat landen democratische controle behouden over hun grondstoffen zouden niet moeten worden verminderd of afgeschaft, maar juist moeten worden toegestaan.

 

De manier waarop onderhandelingen plaats vinden tast de democratie aan. Onderhandelingen over internationale handelsregels vinden achter gesloten deuren plaats, waardoor maatschappelijke organisaties en betrokken burgers vrijwel geen mogelijkheid hebben om de uitkomst te beïnvloeden. Onderhandelingsteksten worden pas na afloop van de onderhandelingen openbaar gemaakt. Het ATM pleit voor transparantie rondom lobbyactiviteiten en publicatie van onderhandelingsteksten en voortgangsrapportages.

 

Wat kan het Europees Parlement doen?

"Leden van het Europees Parlement kunnen een belangrijke rol spelen in het handel-besluitvormingsproces van de EU", zegt Lala Hakuma Dadci van Aitec, die de ATM-campagne in Frankrijk leidt. "Ze kunnen wijzen op de gevaren van handels- en investeringsovereenkomsten die worden doorgedrukt door de transnationale ondernemingen en hun lobby's, en zorgen dat handelsbesprekingen publiek en transparant worden. Handelsovereenkomsten moeten worden goedgekeurd door het Europees Parlement voordat ze van kracht worden, daarom zijn we blij te zien dat veel kandidaten zich bewust zijn van het belang van hun rol daarin. Deze kandidaten zijn duidelijk bereid om op te komen voor democratie, sociale rechtvaardigheid en het milieu."

 

De - tot nu toe140 - handtekeningen onder de pledges zijn afkomstig uit 18 verschillende landen en van allerlei politieke partijen en groepen in het Europees Parlement.  In Nederland is de pledge ondertekend door 27 kandidaat-parlementsleden van onder andere de PvdA, GroenLinks, de SP, de CU, de Piratenpartij, de PvdD en Ikkiesvooreerlijk.eu. Voor wie wil weten welke kandidaten voor het Europees Parlement zich achter het ATM hebben geschaard, is hier de lijst te bekijken. 

 

Website Alternative Trade Mandate

Onze visie op het Europese handels- en investeringsbeleid

 

 

Foto: Comhlámh, Dublin

Lees meer over dit onderwerp