Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Pathway

Pleidooi voor rechtvaardig beleid wereldwijd

Ons doel is om systemische verandering te bewerkstelligen op alle niveaus van sociale, politieke en economische instellingen, zodat deze onvoorwaardelijk de mensenrechten en de planetaire grenzen respecteren. Dit vereist beleidscoherentie en consistente besluitvorming in alle sectoren – van handel, financiën en energie tot voedselproductie, landbouw, klimaatactie en waterbeheer – en in alle geledingen van de samenleving, van individu tot nationaal niveau.

Waar bestaand beleid en bestaande wetten niet voldoende zijn, moeten nieuwe bindende eisen worden ingevoerd die prioriteit geven aan de integriteit van mens en planeet. We werken samen met maatschappelijke partners en andere strategische bondgenoten om te lobbyen en te pleiten voor nieuwe wetten en beleid. Ons doel is om nationale en internationale agenda's te beïnvloeden en het huiveringwekkende effect van buitensporige bedrijfsmacht op democratische processen tegen te gaan.

Implementatie en handhaving van bestaand beleid

Effectief beleid en bestaande wetten moeten geïmplementeerd en gehandhaafd worden, met stevige gevolgen voor overheden en bedrijven die zich niet aan de regels houden. Samen met onze partners pleiten wij voor de implementatie en handhaving van bestaand beleid op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Wij ondersteunen degenen die getroffen zijn door het niet naleven van beleid om hun klachten te uiten en oplossingen te zoeken. We pleiten ervoor dat nationale en internationale instellingen (waaronder overheden, banken, pensioenfondsen en exportkredietinstellingen) sterke verantwoordingsmechanismen afdwingen met robuuste milieu-, sociale en genderwaarborgen.

De Indiase Forest Rights Act is gunstig voor inheemse volkeren als het gaat om het verkrijgen van eigendomsrechten op hun gemeenschappelijke gronden. De meeste lokale overheidsinstanties waren echter niet op de hoogte van deze wet. Lokale maatschappelijke actoren, ondersteund door Both ENDS, informeerden duizenden mensen over hun rechten en ondersteunden diverse gemeenschappen bij het aanvragen van hun landtitels. Hierdoor hebben inheemse gemeenschappen in de bossen massaal een aanvraag ingediend voor juridisch eigendom van hun land. Onze partners zorgen ervoor dat regeringen ter verantwoording worden geroepen wanneer zij weigeren de Forest Rights Act ten uitvoer te leggen, of wanneer dit wordt belemmerd door onwetendheid of corruptie.

Verandering van economische en politieke systemen

De structurele en hardnekkige voorkeur van financiële, economische en politieke systemen voor groei ten koste van alles moet worden vervangen door een op rechten gebaseerde benadering van welvaart die de grenzen van de planeet respecteert. De klimaatcrisis spoort de mondiale samenleving aan om investeringen in fossiele brandstoffen stop te zetten, snel over te stappen van emissie-zware industrieën en levensstijlen, en de politieke en economische prioriteit te verleggen naar duurzame alternatieven.

Uitdagingen en voorstellen

Samen met onze partners dagen we de niet-duurzame aspecten van het heersende ontwikkelingsparadigma uit. Wij bevorderen het gebruik van verantwoordingsplicht en gerechtelijke mechanismen om ervoor te zorgen dat publieke ontwikkelingsinstellingen de mensenrechten en ecologische waarden als fundamentele normen handhaven. Tegelijkertijd ontwikkelen we voorstellen voor structurele veranderingen in beleid, financiële systemen en ontwikkelingsagenda’s, waarbij mensen en de planeet voorrang krijgen boven bedrijfswinsten.

Desinvestering in fossiele brandstoffen

Een voorbeeld is onze betrokkenheid bij de desinvestering van fossiele brandstoffen. Wij willen dat de Nederlandse pensioenfondsen klimaatgerelateerde risico’s en kansen onderkennen en een desinvesterings- en investeringsbeleid voeren om deze risico’s te beheersen en klimaatvriendelijke alternatieven voor een op fossiele brandstoffen gebaseerde economie te ondersteunen.

Ons werk aan dit onderwerp