Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Pathway

Promoten van lokaal aangedragen oplossingen

Ons doel is het opschalen van bottom-up, planeetvriendelijke oplossingen, ondersteund door beleid en de beschikbaarheid van financiële middelen. Er zijn veel voorbeelden van succesvolle, door de gemeenschap geleide oplossingen die gebaseerd zijn op collectieve participatie, gezonde ecosystemen, genderrechtvaardigheid en een visie op welzijn die verder gaat dan individuele rijkdom.

Een goed voorbeeld is regreening, waarbij bosgemeenschappen of lokale boeren in de Sahel werken aan het herstel van ecosystemen. Deze initiatieven erkennen en respecteren de onderlinge afhankelijkheid tussen menselijke welvaart en gezonde ecosystemen. Ze geven vrouwen, jongeren en andere vaak gemarginaliseerde groepen de macht om hun keuzevrijheid en rechten op zelfbeschikking te doen gelden.

Om dit te bereiken, is er financiële en beleidssteun nodig voor door de gemeenschap geleide initiatieven. Samen met onze partners pleiten we voor dergelijk beleid en financiële middelen op lokaal, nationaal en internationaal niveau. We baseren ons op het bewijsmateriaal en de kennis uit eerste hand die we verzamelen over effectieve en inspirerende initiatieven wereldwijd.

Ondersteuning van lokale partijen

Lokale partijen moeten in staat worden gesteld hun praktijken op te schalen en te repliceren. Both ENDS en partners ondersteunen lokale actoren bij deze inspanningen door ze met elkaar te verbinden, gezamenlijke fondsenwerving te organiseren, successen te communiceren en leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen binnen lokale gemeenschappen, inheemse volkeren, door vrouwen geleide groepen, jeugdbewegingen en anderen.

Onze rol en impact

Al ruim twintig jaar speelt Both ENDS een belangrijke rol bij het mede-oprichten en opschalen van regionale en mondiale netwerken van maatschappelijke organisaties die werken aan lokaal beheerde bosecosystemen en landherstel. Voorbeelden hiervan zijn:

•    Het Non-Timber Forest Products Exchange Program, actief in zes Aziatische landen.
•    Het International Analog Forestry Network, actief in twintig landen op vijf continenten.
•    Het Drynet-netwerk, actief in dertien droge gebieden wereldwijd.

Via deze netwerken zijn talloze mensen bereikt en duizenden hectares land behouden en hersteld. Both ENDS heeft uitgebreide ervaring opgebouwd met het ondersteunen en faciliteren van de groei en het succes van deze netwerken. Hierdoor zijn we strategisch gepositioneerd voor beleidsbeïnvloeding, fondsenwerving en opschaling.

Toekomstige acties

We werken samen met onze partners om ons verhaal te vertellen en te pleiten voor de transitie naar nieuwe sociale en economische modellen in elk forum waar we aanwezig zijn. Both ENDS blijft politieke, financiële en maatschappelijke belanghebbenden beïnvloeden om beleid, bestuursstructuren en financiële systemen te creëren die de waarden, perspectieven en praktijken van bottom-up bewegingen bevorderen en hun perceptie van de relatie tussen de menselijke samenleving en de natuur ondersteunen.

Ons werk aan dit onderwerp