Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 30 augustus 2019

Spijkers met koppen tijdens de UNCCD-COP in India

Honderden miljoenen mensen wonen wereldwijd in gebieden waar de bodem uitgeput is, vaak noodgedwongen of omdat de regio waar zij al generaties wonen, in de loop van de tijd steeds droger is geworden. De woestijn rukt op en dat is een mondiaal probleem. De meningen over de oorzaken van landdegradatie en verwoestijning, maar vooral over de oplossingen, zijn zeer verdeeld. Om daarover te praten, vindt van 2 tot 14 september de tweejaarlijkse wereldwijde VN-conferentie over verwoestijning plaats. Daar komen beleidsmakers, wetenschappers, NGO's, boerinnen en boeren, veehouders, herders en bedrijven van over de hele wereld bij elkaar. Onze collega Nathalie van Haren gaat ernaartoe en legt hieronder uit met welk doel.

"UNCCD COP, zoals de conferentie wordt afgekort, staat voor de 'United Nations Convention to Combat Desertification Conference of Parties'. Een hele mond vol, dat zeker, maar het gaat dan ook over heel belangrijke dingen. Je zou deze conferentie kunnen zien als de minder zichtbare zus van de klimaattop, de UNFCCC-COP, die dit jaar in Chili wordt gehouden. Hoewel er veel overlap is – landdegradatie is een van de grootste veroorzakers van klimaatverandering hebben we net maar weer bevestigd gezien in het recente IPCC-rapport - richt de conferentie in New Delhi zich vooral op het tegengaan van verwoestijning en landdegradatie, het omgaan met droogte en het herstellen en duurzaam gebruiken van land."

Vertegenwoordiger van de NGO's

"Begin 2018 ben ik gekozen tot 'CSO panel member' van de UNCCD. Dat houdt in dat ik een van de vijf mensen ben die het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen. Elk panellid vertegenwoordigt twee jaar lang de NGOs uit een regio: Afrika, Azië, Latijns-Amerika/Cariben, Oost-Europa, en mijn regio 'Western European and other groups' bestaat uit West-Europa, Australië, de VS, Canada en Turkije, zeg maar de landen met veel geld. In totaal zijn meer dan 500 organisaties vertegenwoordigd door de 5 panelleden, in 'mijn' regio alleen zijn dat 140 NGOs. Er is in mijn regio tot nu toe niet zoveel aandacht voor droge gebieden en verwoestijning geweest, omdat deze specifieke problemen lange tijd niet heel direct aan de dagelijkse realiteit van rijke landen raakten, zoals klimaatverandering dat wel doet."

Poor people's convention

"Omdat er minder aandacht van de rijke landen naar de UNCCD ging, wordt de UNCCD ook wel het kleine zusje van het klimaatverdrag en het biodiversiteitsverdrag genoemd. In mijn ogen is dat een onterechte benaming, omdat de UNCCD juist heel progressief is vanwege haar inclusieve opzet. Want naast het feit dat de landen worden gefaciliteerd in hun onderhandelingen, is er dus een CSO panel, iets wat noch de UNFCCC, noch de 'Convention on Biological Diversity' heeft ingesteld.
Een andere naam die de UNCCD in de wandelgangen heeft is 'poor people's convention'. Mensen die in droge gebieden wonen worden vaak niet gezien door de beleidsmakers en politici in de hoofdsteden, en de rijke landen steken nauwelijks geld in deze conventie omdat het een 'ver-van-hun-bed-show' is."

Uitgeputte grond wordt weer vruchtbaar

"In droge gebieden wonen enorm veel mensen die willen meebeslissen hoe hun omgeving op een duurzame inclusieve en toekomstbestendige manier gebruikt, en waar nodig hersteld kan worden. Als er wordt gewerkt aan herstel van het land en van het ecosysteem door duurzame voedselproductiemethoden, door het laten groeien van bomen en struiken, door bodemgezondheid te verbeteren, dan moet dat in overleg en in samenwerking met de bevolking, of beter nog: op haar initiatief! Er zijn talloze voorbeelden van dit soort 'community-led' initiatieven om gedegradeerd land op een duurzame manier weer vruchtbaar en productief te maken. We noemen dit agro-ecologie, waarbij dankzij het centraal stellen van boerinnen, boeren en veehouders, slimme kennisuitwisseling tussen landgebruikers en wetenschappers én het bouwen op natuurvriendelijke landbouwmethodes, de bodem weer gezond en vruchtbaar wordt. Bovendien nemen biodiversiteit en biomassa zienderogen toe, en mensen die zeker zijn van langdurig gebruik van het land, die worden ondersteund in kennisuitwisseling over duurzaam landgebruik, en die kunnen meebeslissen over hun omgeving hebben een beter en duurzaam toekomstperspectief."

De prioriteiten van de NGO's

"Samen met de NGO's die aanwezig zijn in India zorgen we ervoor dat dit soort initiatieven uitgebreid onder de aandacht worden gebracht, om aan beleidmakers en fondsen te laten zien dat ze echt de moeite waard zijn om in te investeren. Mijn opdracht als CSO-panellid is het ondersteunen van NGO's om zichtbaar te zijn in de onderhandelingen van de UNCCD . We hebben samen met de geaccrediteerde NGO's een aantal prioriteiten opgesteld, die onder andere gaan over erkenning van en financiering voor lokale initiatieven, het pleiten voor landgebruiksrechten en het betrekken van vrouwen in besluitvorming."

Spijkers met koppen op de COP

"Ik hoop dat de COP in India landen gaat helpen landgebruikszekerheid voor boerinnen, boeren en veehouders beter te verankeren in nationale wet- en regelgeving, zodat vrouwen en mannen door de overheid ondersteund en gestimuleerd worden om duurzaam met het land om te gaan. En ik hoop dat COP14 landen gaat helpen bij inclusieve landgebruiksplanning, zodat lokale gemeenschappen zeggenschap houden (of terugkrijgen) in beslissingen en investeringen ten aanzien van hun omgeving. Ik hoop bovenal dat COP14 landen gaat helpen om niet enkel te praten over duurzaam landgebruik maar ook om initiatieven die door gemeenschappen - vaak met steun van NGOs- gedaan worden, ook werkelijk te zien en te ondersteunen.

Meer info:

Both ENDS en partners organiseren op de conferentie drie 'side events':

• Drynet: Pathways for big money to reach local communities: how large funds can support communities to contribute to Land Degradation Neutrality and SDG15.3 while leaving no one behind: Wednesday 4 September from 13:00 to 15:00 in MET-13


• Both ENDS & CARI: CSO actions to combat desertification: working with communities to up-scale Farmer Managed Natural Regeneration throughout the Sahel: Friday 6 September from 13:00 to 15:00 in MET-09


• Drynet: From global frameworks to local actions: the change that (upcoming) global reports can bring to policies and action on sustainable land management: Thursday 12 September from 08:00 to 10:00 in MET-10

Als CSO-panel organiseert Both ENDS ook de Open Dialogue Session, dit is een officieel onderdeel van de agenda en vindt plaatst op Donderdag 5 september 2019 van 15.00 – 18.00 in de plenaire zaal. De focus zal liggen op 'Community based initiatives, women, land tenure, enabling policy environment & adequate finance'.

 

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp