Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 6 september 2012

Maatschappelijke organisaties uiten zorgen over topconferentie over landbouw in Vietnam

Hanoi is deze week het toneel van de ‘Hunger 4 Action conferentie - The second Global Conference on Agriculture, Food Security and Climate Change’. Meer dan honderd maatschappelijke organisaties, waaronder Both ENDS hebben een brief ondertekend waarin ze hun zorgen uiten over de conferentie. Want cruciale thema’s komen nauwelijks aan bod en de stem van kleine boeren, veehouders en vissers wordt niet gehoord. En dat terwijl zij zo’n 70 procent van het voedsel produceren. De brief, waarin ook suggesties worden gedaan over hoe het dan wél zou moeten, is verstuurd naar demissionair minister Maxime Verhagen, een van de organisatoren van de conferentie.


Landjepik en schending van rechten zijn van ondergeschikt belang

Aan de conferentie kleeft een reeks bezwaren. Ten eerste is er bij de totstandkoming van deze conferentie geen boerin (of boer), geen veehouder of visser te pas gekomen, terwijl het over hen gaat. Ten tweede domineert het concept ‘Climate Smart Agriculture’. Hierdoor ligt de focus vooral op schaalvergroting binnen de landbouw met nieuwe (voor kleine boeren te dure) technieken en worden commerciële zaden, waaronder genetisch gemanipuleerde gewassen en bestrijdingsmiddelen gestimuleerd. En door alleen op ‘klimaatslimme’ landbouw te richten wordt voorbij gegaan aan andere uitdagingen maar ook aan slimme technieken en bestaande duurzame oplossingen in de landbouw. Maar het belangrijkste bezwaar van de conferentie is dat er geen plek is voor kleine boeren. Zij kunnen niet vertellen over hun ervaringen en oplossingen. Er is geen aandacht voor het duurzaam verbeteren van lokale landbouwsystemen door middel van agro-ecologische landbouw. En landjepik, verstikkende pachtsystemen en schending van landrechten staan niet op de agenda. Allemaal zaken die essentieel zijn voor kleine boerinnen, boeren, veehouders en vissers en dus voor hun bijdrage aan de voedselvoorziening van de wereld.

 

Maar hoe dan wel?

Een goed startpunt is het IAASTD rapport 'Agriculture at a Crossroads' waarin wordt benadrukt dat ‘Business as usual is no longer an option’ en dat boeren centraal gesteld moeten worden in beleid en onderzoek. Verder is het proces dat de Committee on World Food Security gestart is rond voedselzekerheid een stralend voorbeeld voor participatie in een internationale setting. De uitkomst hiervan is een zeer bruikbaar document waarin richtlijnen voor rechtvaardige pachtsystemen van landbouwgronden, bossen en viswateren worden uiteengezet zodat voedselzekerheid bewerkstelligd kan worden. Deze richtlijnen zijn - ondanks het vrijwillige karakter - een ijzersterk aanknopingspunt voor lokale gemeenschappen en maatschappelijke organisaties om overheden te helpen bij het tegengaan landjepik van kleine boeren, bosbewoners en vissers.

 

2013 en verder

Als bovenstaande onderwerpen leidend waren geweest in de voorbereiding en als het maatschappelijk middenveld meer was betrokken, zou de conferentie er heel anders hebben uitgezien. De nadruk zou liggen op agro-ecologische landbouw, het recht op voedsel, land- en waterrechten, participatieve landgebruiksplanning, duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en (agro)biodiversiteit. Both ENDS hoopt, samen met de andere 120 ondertekenaars van de brief, dat de aanwezige ministers de brief ter harte zullen nemen zodat wanneer ze thuis komen, er daadwerkelijk een verandering teweeg gebracht gaat worden.

 

Foto: Cristopher Schoenbohm

 

Brief van CSO's aan organisatoren 'Hunger 4 action'

Agriculture at a Crossroads - IAASTD

Committee on World Food Security

 

Lees meer over dit onderwerp