Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Dossier

Fair Green and Global Alliance (FGG)

Samen met maatschappelijke organisaties van over de hele wereld werkt de FGG Alliantie aan sociaal rechtvaardige, inclusieve en ecologisch duurzame samenlevingen in Nederland en het Zuiden.

Gemeenschappen van over de hele wereld ervaren dagelijks hoe Nederlands, internationaal of lokaal beleid en praktijk mensenrechtenschendingen en milieuschade veroorzaken. Both ENDS heeft met Milieudefensie, ActionAid Nederland, Schone Kleren Campagne, SOMO, TNI, ITforChange en Samdhana Institute de handen ineen geslagen en de Fair Green and Global Alliantie gevormd, om deze problemen aan te pakken en alternatieven aan te dragen die juist de rechten en het levensonderhoud van mensen en het milieu beschermen.

De leden van de FGG Alliantie en haar partnerorganisaties linken de lokale realiteit aan nationale en internationale beleidsprocessen, en stellen huidige regels aan de kaak die de ongelijkheden van het huidige economische systeem in stand houden. Deze ongelijkheden zijn het meest zichtbaar en tastbaar in lage inkomenslanden, waar de levens en de manieren van levensonderhoud van de inwoners worden bedreigd door klimaatverandering, afnemende biodiversiteit en schaarse middelen.

Om verandering teweeg te brengen, richt de FGG Alliantie zich op drie hoofdonderwerpen: beter gedrag van bedrijven, betere internationale handel en investeringen, en betere financiële en belastingsystemen.

Beter gedrag van bedrijven

Door de globalisering hebben multinationals meer macht en rechten gekregen, maar zij nemen niet altijd meer verantwoordelijkheid. Om deze kloof te dichten, zijn aan de ene kant regels, voorschriften en handhaving hiervan nodig, en verbeteringen in bestuur, modellen en praktijken van bedrijven aan de andere kant.

Voor Both ENDS is de palmolie-industrie een van de belangrijkste sectoren waar we met onze lokale partners beter gedrag proberen af te dwingen, maar ook andere agrarische bulkproducten, zoals soja of suikerriet hebben onze aandacht. Al deze sectoren hebben namelijk overeenkomstige problemen zoals ontbossing, landroof en water- en bodemvervuiling door het gebruik van landbouwchemicaliën.

Tegelijkertijd promoten we duurzame alternatieve manieren om land en water te gebruiken en te beheren, en zetten we ons in voor het herstel van gebieden die zijn beschadigd door grootschalige landbouw en/of klimaatverandering. Agro-ecologische lokale initiatieven, participatieve planning van landgebruik, en voedselbosbouw zijn hier voorbeelden van. We werken samen met lokale partners die deze alternatieven in de praktijk versterken en creëren ruimte in Nederlands en internationaal beleid voor deze duurzame praktijken.

Verbeterde handel en investeringen

De huidige wereldwijde handels- en investeringsregels hebben de rechten van bedrijven uitgebreid, terwijl de ruimte voor overheden om beleid te maken kleiner wordt. Deze onbalans moet dringend worden hersteld, zodat regeringen weer milieu- en sociale doelstellingen kunnen vervullen, inclusief gendergelijkheid en mensenrechten.

Both ENDS zet zich daarom in voor eerlijkere handels- en investeringsverdragen, waarin sociale en milieurechten van lokale bevolkingen even zwaar wegen als de rechten van internationale ondernemingen en buitenlandse investeerders. Samen met lokale partners pleiten we voor het opzeggen of heronderhandelen van bilaterale verdragen tussen Nederland en andere landen. Daarnaast kijken we ook naar multilaterale handelsverdragen van de Europese Unie en andere regio's, en pleiten voor het schrappen van speciale 'investor to state dispute settlement' (ISDS)-clausules in investeringsverdragen, waarmee investeerders nationale rechtbanken kunnen omzeilen en bovendien landen aan kunnen klagen als ze wetten invoeren die hun winsten aantasten. Ook werken we met partners aan handels- en investeringsverdragen die ruimte bieden voor het gebruik van lokale zaden en meer zeggenschap voor lokale boeren.

Verbeterde financiële en belastingsystemen

Het huidige globale financiële systeem creëert ongelijkheid en onrechtvaardigheid in samenlevingen, vooral in lage en lage-middeninkomenslanden. Een groot deel van het wereldwijde kapitaal is in handen van een kleine groep individuen, bedrijven en (overheids)instituten. Daarnaast houden internationale financiële instellingen weinig rekening met mensenrechten en milieu. De FGG Alliance wil bijdragen aan beleidscoherentie voor ontwikkeling door ervoor te zorgen dat financiële regelgeving, belastingsystemen, en de werking van publieke internationale financiële instellingen zijn gericht op duurzame en inclusieve ontwikkeling en gelijkheid, zowel nationaal als internationaal.

Both ENDS pleit daarom voor goede sociale en milieustandaarden bij internationale financiële instellingen, zoals de Wereldbank, regionale ontwikkelingsbanken en de Nederlandse FMO. Dit doen we ook bij ander gebruik van belastinggeld, zoals exportkredietverzekeringen of fondsen zoals het Green Climate Fund. Onze aandacht gaat specifiek uit naar infrastructuurprojecten zoals havens en dammen, die veelal gefinancierd worden door bovenstaande financiële instellingen. Samen met lokale partners zetten we ons in voor meer participatie door lokale gemeenschappen, en versterken hun zeggenschap over natuurlijke hulpbronnen, in het bijzonder water.

Wederzijde capaciteitsontwikkeling en gezamenlijke beleidsbeïnvloeding

De leden en partnerorganisaties van de FGG Alliantie werken aan een eerlijke en duurzame wereld door middel van wederzijdse capaciteitsontwikkeling enerzijds en beleidsbeïnvloeding anderzijds. Een van de kernwaarden van de FGG alliantie is het wederzijds ontwikkelen van onze capaciteiten (van de alliantieleden en de partners in het Zuiden) om te pleiten voor beter gedrag van bedrijven, betere handel en betere financiële systemen. Deze wederzijdse capaciteitsontwikkeling is een proces van vaardigheden opdoen, onze kennis verbreden en ons netwerk uitbreiden, waarbij de alliantieleden, partnerorganisaties en andere organisaties in onze netwerken gelijkwaardige partners zijn. Iedereen binnen FGG heeft een eigen rol en unieke expertise, waarmee we elkaar aanvullen om onze gezamenlijke doelen te bereiken.

Onze gezamenlijke doelen voor beleidsbeïnvloeding zijn gebaseerd op de prioriteiten en onderwerpen van onze zuidelijke partners. Om eerlijke en duurzame ontwikkeling te bereiken werkt de FGG Alliantie samen met lokale NGO's en andere maatschappelijke organisaties, gemeenschappen, en individuen die te maken hebben met problemen op het gebied van arbeids- en mensenrechten, gebruik van en zeggenschap over natuurlijke hulpbronnen, en het wereldwijde financiële systeem.

Both ENDS werkt nauw samen met maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden op het gebied van beleidsbeïnvloeding, zowel bij hun lokale overheid als op internationaal niveau. Daarnaast ondersteunt Both ENDS bestaande en opkomende netwerken van organisaties die zich inzetten voor duurzame ontwikkelingsmodellen. Both ENDS is de penvoerder van de FGG Alliantie.

Lees meer over dit onderwerp