Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 13 augustus 2021

Voedselsoevereiniteit in de polders van zuidwest Bangladesh

De nood is hoog in de zuidwestelijke delta van Bangladesh. Door de stijgende zeespiegel nemen overstromingen toe en dreigt het gebied onbewoonbaar te worden, ondanks de op Nederlandse leest geschoeide dijken en polders uit de vorige eeuw. Partnerorganisatie Uttaran werkt met lokale gemeenschappen aan klimaatbestendige oplossingen die de leefomgeving herstellen en de bewoners voorzien van zeggenschap over hun toekomst en voedselproductie.

Het zuidwesten van Bangladesh is een laaggelegen deltagebied, van nature vruchtbaar door regelmatige overstromingen waarbij slib werd afgezet op de landbouwgrond. Na hevige overstromingen in de jaren '50 van de vorige eeuw echter werd een groot deel van het gebied ingepolderd, met behulp van Nederlandse expertise.

Invloed van het verleden op hedendaagse voedselsoevereiniteit

De huidige generatie kustbewoners ondervindt nu echter in toenemende mate de negatieve gevolgen van de besluiten van ruim een halve eeuw geleden. Het sediment van de rivieren kan nu nergens meer naartoe, waardoor de rivieren steeds hoger komen te liggen ten opzichte van de polders. Het water ligt het grootste deel van het jaar binnen de dijken vast en er wordt geen vruchtbaar sediment meer afgezet. Het gevolg: een afnemende oppervlakte aan landbouwgrond, die ook nog eens minder vruchtbaar wordt. Oogsten nemen zo al decennialang af.

Doordat de bewoners van de delta toentertijd onvoldoende betrokken werden in de besluitvorming, staat de voedselsoevereiniteit van de huidige bewoners onder druk. Veel gemeenschappen zijn in steeds mindere mate zelfvoorzienend en zijn voor hun inkomsten in toenemende mate afhankelijk van onzeker en tijdelijk werk in de steden .

Herstel van machtbalans

Both ENDS' partnerorganisatie Uttaran zet zich in om iets van deze historisch gegroeide scheve machtsverhouding te herstellen. Ze pleiten onvermoeibaar voor het opnemen van een traditionele manier van getijdenrivierbeheer (Tidal River Management) in het Bangladesh Delta Plan (BDP2100) en het betrekken van lokale gemeenschappen bij het ontwerp en de uitvoering van TRM.

Het is aan de Bangladeshi overheid, maar ook aan hun Nederlandse partners – de Nederlandse watersector is nog altijd nauw betrokken bij het waterbeheer in Bangladesh – om gehoor te geven aan de pleidooien van de lokale gemeenschappen uit zuidwest Bangladesh met wie Uttaran al decennia lang samenwerkt. Zeker in het licht van klimaatverandering en de stijgende zeespiegelstijging is de urgentie groot.

 


World Water Week sessie "The politics of water and the choices we can make"

Jahin Shams Sakkhar van Uttaran is een van de sprekers in de World Water Week-sessie die Both ENDS leidt op 23 augustus. Deze sessie gaat onder ander over het belang van machtsverhoudingen bij waterbeheer, met voorbeelden uit Bangladesh, Kenia, Canada en Nepal.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp