Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 10 november 2011

VIDEO: zal P4R sommige safeguards van de Wereldbank kunnen vervangen?

De Wereldbank stemt nog vóór het eind van 2011 over het invoeren van een nieuw leeninstrument: 'Program for Results' (afgekort P4R). Hiermee wil de Wereldbank beter tegemoetkomen aan de wensen van ontwikkelingslanden en tegelijkertijd haar reikwijdte vergroten door geld van publieke en private donoren bij elkaar te brengen in sectorale programma's. NGO's van over de hele wereld, maar ook het bedrijfsleven en verschillende regeringen hebben zorgen geuit over P4R, omdat een groot aantal standaarden zal worden losgelaten met mogelijk aanzienlijke negatieve gevolgen voor mens en milieu. Daarom stelde een aantal organisaties een brief op aan de Wereldbank waarin zij hun zorgen over P4R beargumenteren.


Moet autonomie gepaard gaan met minder regels?
Ontvangende landen en dan vooral de middeninkomenslanden willen dat de steun van de Wereldbank zich richt op zelf ontwikkelde sectorale programma's. Dit is een goed streven en het sluit aan bij de 'Aid Effectiveness agenda', waarin landen meer zeggenschap krijgen over hoe hun ontwikkelingspad eruit moet zien. De sociale en milieucriteria die de Wereldbank al jaren hanteert bij het verstrekken van leningen, de zogenaamde 'safeguards', zouden echter met de invoering het programma overboord worden gezet en het is volstrekt niet duidelijk waarom.

Nationale wetgeving en controle
Er is lang gewerkt aan de totstandkoming van deze safeguards, die volgens de bezorgde organisaties weliswaar nog niet perfect zijn, maar juist goed beginnen te werken. P4R zal individuele landen veel meer zeggenschap geven bij het bepalen van sociale en milieucriteria waaraan leningen van de Wereldbank moeten voldoen. Die criteria worden dan bepaald op basis van de regels die al in het land bestaan. Daar wringt nu juist de schoen: in veel landen wordt de wetgeving op het gebied van sociale rechtvaardigheid en milieu onvoldoende nageleefd.

Minder transparantie en inspraak
Een andere grote zorg van de organisaties is dat P4R een stap terug zet op het gebied van transparantie. Er is binnen P4R geen verplichting voor de Wereldbank om aan te geven welke projecten er onder een lening vallen, iets wat bij haar projectleningen wel het geval is. Hierdoor zullen lokale bevolkingsgroepen niet tijdig op de hoogte worden gesteld van de betrokkenheid van de Wereldbank bij ontwikkelingen in hun leefomgeving. P4R zal er waarschijnlijk voor zorgen dat het relatief progressieve beleid van de Wereldbank op het gebied van milieu, sociale rechtvaardigheid en transparantie, op vele fronten zal terugvallen naar het niveau van jaren geleden.

Hoe dan wel?
De organisaties dringen erop aan dat de Wereldbank in detail uitlegt waarom zij afstapt van haar eigen safeguards. Als P4R geïntroduceerd wordt, zou dit volgens de initiatiefnemers bovendien moeten starten met een pilot, want pas dan kan (per land) worden bekeken of het programma goed werkt en wat de consequenties zijn op het gebied van transparantie, betrokkenheid van maatschappelijke organisaties en het beschermen van kwetsbare groepen en het milieu. Bovendien zouden binnen P4R zoals nu gedefinieerd geen leningen mogen worden verstrekt voor projecten die substantiële sociale- en milieugevolgen kunnen hebben - alle zogenaamde 'categorie A' en bepaalde 'categorie B' projecten. Met de brief hopen de organisaties dat de Wereldbank de opzet van het programma herziet en antwoord geeft op de kritiek.

 

Voor meer informatie zie:

Website P4R comments

Comments ILSA and Both ENDS_Spanish

Comments NGOs in English

Lees meer over dit onderwerp