Both ENDS

Blog / 17 februari 2018

Stoppen van subsidies voor olie en gas is wel degelijk zinvol

Op 7 februari stond in Trouw een artikel  over het afschaffen van subsidies voor fossiele brandstoffen. Dit zou een beperkte klimaatwinst opleveren. Het onderzoek waar het artikel op is gebaseerd, toont echter het tegenovergestelde aan. Niels Hazekamp (Both ENDS) en Laurie van der Burg (ODI) schreven er een kort opinieartikel over.

Hoewel de titel van de studie 'Limited emission reductions from fuel subsidy removal except in energy-exporting regions' inderdaad een beperkte impact suggereert, toont het onderzoek juist aan dat een subsidiestop wel degelijk een belangrijk verschil maakt voor het klimaat. Een subsidiestop kan volgens de auteurs al voor een kwart van de totale door landen toegezegde CO2 uitstoot vermindering zorgen. Het uitbannen van subsidies is daarmee geen 'silver bullet', zoals geen enkele vorm van klimaatbeleid dat is, maar maakt dus wel degelijk een verschil.

Dit is zeker het geval als je je bedenkt dat dit beleid overheden geen geld kost, maar juist geld bespaart. Zo hebben India en Indonesië dankzij subsidieverlagingen, in 2015 beide 15 miljard euro bespaard. Als dit bespaarde geld wordt geïnvesteerd in energie-efficiëntie of in hernieuwbare energietechnologieën, dan zou dit de klimaatwinst zelfs kunnen verdubbelen. En volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zou een subsidiestop in combinatie met een effectieve koolstofprijs, de wereldwijde broeikasgasemissies met 18 tot 23% kunnen verlagen.

Het is ook niet per se zo dat vooral de armen getroffen zouden worden door een subsidiestop. Het zijn juist de rijkere gezinnen die meer energie consumeren en dus het meest profiteren van de subsidies op fossiele brandstoffen. Dat neemt niet weg dat het stoppen van dit soort subsidies mensen met lage inkomens in potentie het hardst zou kunnen treffen, maar dit kan en wordt door overheden voorkomen: het bespaarde geld wordt veelal geïnvesteerd in educatie of gezondheidszorg, waardoor het stoppen van de subsidie juist tot nivellering kan leiden.

Ook de Nederlandse steun voor de consumptie en productie van fossiele brandstoffen is hoog. ODI en CAN Europe berekenden dat tussen 2014 en 2016 de totale overheidssteun voor fossiel 7,6 miljard euro per jaar  bedroeg. Het is daarom van grote betekenis dat de Tweede Kamer vorige maand een motie aannam over het afbouwen van fiscale prikkels die de klimaatdoelstellingen ondermijnen. Een Kamermeerderheid wil dat dit wordt meegenomen in het nog op te stellen Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan. Dat is een noodzakelijke en concrete stap om de klimaatdoelen, waar Nederland zich volledig voor zegt in te zetten, dichterbij te brengen.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp