Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 11 januari 2019

JWHI-beursstudent onderscheiden met Gender Just Climate Solutions Award

Tijdens de klimaatconferentie in Katowice (Polen) heeft Clive Chibule uit Zambia de Gender Just Climate Solutions Award in ontvangst mogen nemen. Via zijn project Community strategies for climate-resilient livelihoods worden vrouwen op het platteland getraind op het gebied van leiderschap en klimaatbestendigheid. Het betreft een uitermate relevant project, aangezien Zambia de gevolgen van klimaatverandering al ondervindt en de vrouwen op het platteland er het zwaarst door getroffen worden.

Volgens Women and Gender Constituency dat de onderscheiding overhandigde hebben dankzij Clive en zijn NGO Green Living Movement "537 vrouwen leiderschapstrainingen kunnen volgen op het gebied van projectmanagement en klimaatbestendigheid. In regio's die zo zwaar getroffen worden door klimaatschokken moeten vrouwelijke boeren ondersteund worden bij het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen, zodat ze minder aangewezen zijn op gewassen die afhankelijk zijn van regenval. Vrouwelijke boeren hebben met steun van de Green Living Movement ruim 35.000 bomen geplant en 250 groentetuinen aangelegd."

Both ENDS kent Clive sinds hij in 2011 een JWHI-beurs ontving voor een studie in Canada. We hebben hem gesproken over zijn project.

Waarom heeft u Community strategies for climate-resilient livelihoods opgezet?

"Plattelandsgemeenschappen, en vooral de vrouwen en jongeren die voor hun levensonderhoud primair zijn aangewezen op de landbouw en natuurlijke hulpbronnen, zijn extra kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Denk hierbij aan de kortere regenseizoenen, de extreem hoge en lage temperaturen en frequenter optredende droogte en overstromingen. Veel boeren hebben aangegeven dat ze de afgelopen jaren merkten dat het klimaat leek te veranderen, maar weten nog niet hoe ze ermee om moeten gaan. Dit project speelt daarop in door ondersteuning te bieden bij het vinden van aanpassingen om klimaatverandering het hoofd te bieden. Dat gebeurt in vier gemeenschappen in Luanshya, Monze en Mumbwa. Wij willen de gemeenschappen beter bestand maken tegen klimaatschokken via voorlichting en verbetering van het aanpassingsvermogen van deze gemeenschappen."

Wat zijn de belangrijkste resultaten tot op heden?

"Dit project is vooral gericht op 250 huishoudens of ruim 1500 kleine boeren (vooral vrouwen, jongeren en mensen met een beperking). Wij stimuleren duurzame innovaties en klimaatbestendige praktijken die samen met de gemeenschappen worden geselecteerd omdat ze het best aansluiten bij hun situatie, bijv. agrarische bosbouw, organische tuinbouw, imkerij en kleinschalige veeteelt. Deze activiteiten hebben bijgedragen aan de diversificatie en verbetering van het inkomen en helpen de gemeenschappen zelf een antwoord te vinden op klimaatverandering. Ook hebben de leden van de gemeenschap via het project geleerd op te komen voor hun rechten op voedsel, land, werkgelegenheid en een veilige omgeving en klimaatrechtvaardigheid. Daarmee moeten ze uiteindelijk in staat zijn op nationaal en mondiaal niveau hun belangen te behartigen bij klimaatkwesties."

Waarom legt u de nadruk op het genderaspect?

"Klimaatverandering is niet genderneutraal: vrouwen worden er het zwaarst door getroffen. Daarom hebben we ervoor gekozen het aanpassingsvermogen van vrouwen te verbeteren door alternatieve voedselbronnen te introduceren. Dat maakt ze bestendiger tegen klimaatschokken, bijvoorbeeld omdat ze voor hun inkomsten minder aangewezen zijn op regenafhankelijke gewassen. In de projectgebieden worden ook de bomen inmiddels selectiever gekapt, waardoor de boomdekking en opbrengsten verbeterd zijn. Het gemiddelde inkomen per huishouden is substantieel hoger geworden, met name als vrouwen aan het hoofd staan.

Ook houden vrouwen nu meer tijd over voor huishoudelijke taken en eigen behoeften. Dankzij de nieuwe vaardigheden hebben de vrouwen nu voldoende zelfvertrouwen om het leiderschap in hun gemeenschap op te eisen. Bijvoorbeeld de positie van dorpshoofd die tot dusver uitsluitend was weggelegd voor mannen die beschikten over grond."

Hoe voelt u zich nu met deze internationale onderscheiding?

"Ik voel me er echt door aangemoedigd en ben dan ook vastbesloten vrouwen en jongeren te blijven helpen weerbaarder worden tegen klimaatgerelateerde schokken. Ik blijf me inzetten voor ontwikkeling met als uitgangspunten mensenrechten, gendergelijkheid en voedselzekerheid en met respect voor de rechten en traditionele kennis van de gemeenschappen.

Mijn volgende doel is het project op te schalen en uit te rollen naar alle provincies van het land en door vrouwen geleide klimaatadaptatie-activiteiten te faciliteren en ondersteunen. Dat helpt me ook de inheemse kennis van vrouwen op het gebied klimaataanpassing te onderzoeken, toe te passen en te combineren met wetenschappelijke inzichten. Dit levert klimaatbestendig levensonderhoud en grotere voedselzekerheid op. Uiteindelijk draagt het allemaal bij aan de participatie van vrouwen zoals vastgesteld in de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) en de nationale ontwikkelingsplannen van Zambia."

De Gender Just Climate Solutions Awards werden ter gelegenheid van het 70-jarige bestaan van de Universele verklaring van de rechten van de mens op 10 december uitgereikt door Women and Gender Constituency tijdens de klimaatonderhandelingen in Katowice, Polen. Met de onderscheidingen wordt aandacht gevraagd voor genderrechtvaardigheid, om innovatieve initiatieven te ondersteunen en op te schalen waarbij rechtvaardigheid en duurzaamheid centraal staan.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp