Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 26 juli 2018

Both ENDS en partners: erken mensenrechten in de Franse strategie tegen geïmporteerde ontbossing

Naar aanleiding van de Franse conceptstrategie ter bestrijding van geïmporteerde ontbossing (Strategie Nationale de Lutte Contre la Deforestation Importee – "SNDI") heeft Both ENDS samen met partners uit Indonesië, Maleisië, de Democratische Republiek Congo en het Verenigd Koninkrijk een collectieve visie voorgelegd aan de Franse regering.

Both ENDS en FPP hebben een delegatie van inheemse bevolkingsgroepen en verdedigers van mensenrechten ondersteund zodat zij de Multi-Stakeholder Meeting of the Amsterdam Declarations Partnership op 27 juni 2018, konden bijwonen. Hier werden de aanbevelingen uit Closing the Gap Forum on Human Rights, Deforestation and Supply Chains gepresenteerd aan de Franse ambassadeur voor milieuzaken. De Franse regering nodigde Both ENDS, FPP en de inheemse gedelegeerden vervolgens uit hun zienswijze te geven op het concept-SNDI.

Geïmporteerde ontbossing

Het concept-SNDI (alleen beschikbaar in het Frans) is een meer dan welkome ontwikkeling. Het groeiende aantal toezeggingen en beloftes van regeringen, industriële concerns en bedrijven ten spijt, lag het tempo van de ontbossing wereldwijd nooit eerder zo hoog als de afgelopen jaren en blijft Europa een van 's werelds grootste importeurs van verborgen ontbossing. Inmiddels is wijd en zijd bekend dat de industriële landbouw en veeteelt overal ter wereld de voornaamste veroorzakers van ontbossing zijn. En dat het daarbij om slechts een handjevol grondstoffen gaat - rundvlees, soja, palmolie en cacao - die elk jaar opnieuw de helft van de ontbossing teweegbrengen.

De SNDI is de eerste nationale strategie ooit voorgesteld door een land om de impact van zijn nationale import en consumptie op de ontbossing in andere landen over de hele linie aan te pakken. De Franse regering verdient dan ook alle lof voor haar initiatief.

Maatschappelijke gevolgen van ontbossing

De strategie die uiteindelijk wordt aangenomen door de Franse regering zou als model kunnen dienen voor andere Europese regeringen. Reden temeer om te waarborgen dat de Franse SNDI zodanig geformuleerd wordt dat er veranderingen worden bewerkstelligd in de industrie en de markten in Europa. Bij de bescherming van bossen en het monitoren van de uitbreiding van landbouwgronden dienen ook de rechten en cruciale rol van de inheemse bevolking en van bossen afhankelijke gemeenschappen te worden erkend.

De SNDI behelst allerlei initiatieven om bepaalde institutionele en marktfactoren aan te pakken die de vraag naar producten die schadelijk zijn voor de bossen aanwakkeren. In het concept-SNDI komen de maatschappelijke impact en mensenrechtenaspecten van ontbossing echter nauwelijks aan bod. Daarom hebben Both ENDS en haar partners Social Entrepreneurs for Sustainable Development (SESDev, Liberia), Pusaka (Indonesië), Sabah Environmental Protection Association (SEPA, Maleisië), Réseau Ressources Naturelles (DR Congo) en Forest Peoples Programme (FPP, Verenigd Koninkrijk) op 24 juli hun zienswijze ingediend op de conceptversie van de SNDI.

Wij achten het van cruciaal belang dat onderkend wordt dat ontbossing vaak voorkomt in gebieden waar de mensenrechten van de inheemse gemeenschappen en van de bossen afhankelijke bevolkingsgroepen en hun collectieve rechten op land, water, cultuur en een natuurlijke leefomgeving niet worden erkend of beschermd. In onze zienswijze benadrukken wij dat de mensenrechten het uitgangspunt moeten vormen voor de aanpak van ontbossing. Fundamentele voorwaarden daarbij zijn dat alle beleid en programma's van de (Franse) regering verenigbaar moeten zijn met de huidige internationale wetgeving omtrent de rechten van de mens en dat overheidsinstanties, bedrijven en geldschieters verplicht worden bij hun activiteiten, zakelijke relaties en in toeleveringsketens due dilligence te implementeren op het gebied van mensenrechten.

In onze gezamenlijke zienswijze hebben wij een aantal wijzigingen en specifieke aanbevelingen geformuleerd. Hiermee hopen wij zowel de Europese consumptiepatronen als de praktijk in de sector te verbeteren en te waarborgen dat de mensenrechten van de inheemse en bosgemeenschappen in de producerende landen worden gerespecteerd. Ook willen wij bewerkstelligen dat de lokale bevolkingsgroepen worden ondersteund en geraadpleegd en dat er rekening gehouden wordt met hun visie op ontbossing en de oorzaken ervan.

Download hier onze gezamenlijke visie 

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp