Both ENDS

Nieuws / 4 mei 2023

18 redenen voor een internationaal perspectief in het Nederlandse landbouwbeleid

Ons manifest "Het Nederlands landbouwakkoord gaat verder dan Nederland: bied duurzame boeren en consumenten wereldwijd perspectief" is inmiddels ondertekend door ruim 70 NGO's, boerenorganisaties, wetenschappers en bedrijven van over de hele wereld. Hieronder geven een aantal van hen hun motivatie hiervoor aan.

Andrew Adem, ESAFF Uganda: 'We know that the Netherlands is the world's second-largest exporter of agricultural products and is partnering with many governments, especially in the global south in agriculture and food. Because of that major global influence, the Netherlands should support an agricultural development model that promotes climate justice, enables local food producers and the development of local markets, and that reduces inequality worldwide.'

Bert van Ruitenbeek, Stichting Demeter: 'Biologisch dynamische landbouw gaat in essentie over het creëren van een levende landbouwcultuur. Plaatsgebonden in verbinding met de aarde, de planten, de dieren, de mensen in de omgeving en het landschap. Zonder chemie. Met zo veel mogelijk lokale afzet en zo min mogelijk afhankelijkheid van inputs vanuit de agro industrie. Nederland heeft een verantwoordelijkheid om de landbouw in dat brede internationale perspectief te bezien en voedselzekerheid op lokaal niveau overal in de wereld te stimuleren. Daarom steunen wij dit manifest.'

Eva Lia Colombo, WO=MEN:  'WO=MEN Dutch Gender Platform vindt het essentieel dat het Nederlandse landbouwbeleid genderresponsief is en niemand achterlaat - in het bijzonder vrouwen en meisjes in al hun diversiteit -, in lijn met de Nederlandse doelstelling om Feministisch Buitenlandbeleid te voeren.'

Foodwatch Nederland: 'We moeten dringend toe naar een eerlijk landbouwbeleid dat goed is voor boer, dier, consument en het milieu, zowel in Nederland als elders in de wereld. Daarom ondertekent Foodwatch dit manifest.'

Guus Geurts, Werkgroep Voedselrechtvaardigheid & kernteam Voedsel Anders NL: 'Zowel voor boeren in Nederland en de EU als in het Mondiale Zuiden is het hoognodig dat afscheid wordt genomen van de huidige neoliberale WTO regels, en het daarop afgestemde Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid drastisch wordt hervormd. Herinvoering van EU- en mondiale marktregulering kan zowel zorgen voor eerlijke prijzen aan boeren voor milieuvriendelijkere producten, als aan het stoppen van dumping en vermindering van het beslag op schaarse natuurlijke hulpbronnen in het Mondiale Zuiden.'

Hilke Jansen, The Hunger Project: 'De impact van de Nederlandse landbouw op de rest van de wereld is groot: in positieve zin - door onze kennis en kunde- maar helaas ook negatief door een té grote voetafdruk op de natuur en voedselzekerheid. The Hunger Project denkt dat dat anders moet en dat kan met de 8 concrete stappen in dit manifest.'

Janneke Hoekstra, Land van Ons: 'Stop met importeren van veevoer; dat mes snijdt aan twee kanten: minder vraag naar gewassen uit andere landen en continenten dus minder ontbossing én krimp van de intensieve veeteelt.'

Juan Lovera, HandelAnders!: 'Het kabinet kan door gehoor te geven aan dit manifest een belangrijke stap zetten in de richting van wereldwijde beleidscoherentie, zowel op het gebied van landbouw, handel en klimaat.'

Karin van Boxtel, Both ENDS: 'Boeren in veel landen buiten Europa ondervinden de gevolgen van handelsverdragen tussen Nederland of de EU en hun land, waarin clausules zijn opgenomen waarin het gebruik van en de handel in inheemse zaden aan banden wordt gelegd. Kleinschalige boeren worden zo beperkt in hun mogelijkheden om zelf plant- en pootgoed aan te passen aan snel veranderende weersomstandigheden, en voor voldoende voedsel te zorgen.'

Kirsten Haanraads, WNF: 'Natuur en landbouw zijn nauw met elkaar verbonden. Die verbondenheid kun je benutten waardoor natuur en landbouw elkaar niet tegenwerken, maar versterken. Nederland speelt een belangrijke rol in het wereldwijde voedselsysteem en kan hieraan dus een grote bijdrage leveren.'

Maarten van Nieuw Amerongen, Woord en Daad: 'Boeren in Nederland én het mondiale Zuiden zijn onderdeel van hetzelfde mondiale voedselproductiesysteem en lopen tegen vergelijkbare problemen aan. Laat het Landbouwakkoord bijdragen aan een gelijkere verdeling van inkomen, kennis en macht in de sector.'

Maria Inckmann van Gaalen, Biodynamische Vereniging: 'Écht gezonde landbouw gaat uit van lokale kringlopen, met voer van dichtbij en veel aandacht voor biodiversiteit – dat geldt voor Nederland, maar ook voor de landen die nu 'ons' veevoer verbouwen.'

Nelleke Don, Slow Food Nederland: 'Nederland moet zijn rol in het internationale voedselsysteem veranderen, zodat het voor iederéén 'good, clean & fair' wordt.'

Nout van der Vaart, Oxfam Novib: 'De Nederlandse landbouw en onze rol in het wereldwijde voedselsysteem hebben een enorme impact op boeren, het klimaat, voedselzekerheid, marktontwikkeling en milieu in het mondiale Zuiden.'

Paul van den Berg, Cordaid: 'Landbouwsystemen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 1/3 van de mondiale uitstoot van broeikasgassen, wat ongekend lange droogteperiodes, overstromingen, zeespiegelstijging en verzilting veroorzaakt. Kleinschalige boeren in de Hoorn van Afrika, de Sahel, Afghanistan, Bangladesh en andere lage-inkomenslanden vangen hier de grootste klappen van op. Nederland draagt als een van de grootste exporteurs van landbouwproducten in niet geringe mate bij aan deze problematiek.'

Tessa Terpstra, Save the Children: 'Het Nederlandse landbouwbeleid moet rekening houden met de effecten die het heeft op kinderen wereldwijd – juist kinderen worden het hardst getroffen als lokale voedselproductie door import van niet duurzaam verbouwd voedsel uit westerse landen verstoord wordt. Kinderen zijn de dupe als gezinnen hun duurzame landbouwproducten niet kunnen verkopen doordat ze door goedkopere producten uit Nederland verdrongen worden. Er blijft dan te weinig geld voor onderwijs over en er is meer risico op kinderarbeid. Bovendien leidt de stress, die kinderen ervaren als hun familie het moeilijk heeft, tot mentale gezondheidsproblemen.'

Violet Matiru, MCDI Kenya: 'We see the Netherlands applying double standards. They want to increase food security here, but at the same time they promote trade that does not benefit farmers and consumers in Kenya. A good example is the flower sector, in which the Netherlands is a leading actor. In a country like Kenya, where people are dying of hunger, flowers are being produced on a large scale that are non-edible and do not contribute to food security.'

Volkert Engelsman, EOSTA: 'De wereld kunnen voeden is een kwestie van een eerlijkere welvaartsverdeling; die wordt er niet beter op als we de derde (en tweede) wereld nog afhankelijker maken van eerste wereld kunstmest en bestrijdingsmiddelen leveranciers die parasiteren op bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit en daarmee op de welvaart van lokale boeren.'

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp