Both ENDS


Ons werk

Mensen met weinig of geen inkomen zijn veelal aangewezen op natuurlijke hulpbronnen. Vaak bestaat hun enige rijkdom uit het land dat ze bewerken, het bos waarin ze wonen of het water waarin ze vissen. Zij hebben het eerst en het meest last van aantasting van de natuur. Toegang tot en de controle over land en water zijn bepalend voor de kwaliteit van leven. Armoedebestrijding - zoals afgesproken in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (of 'Sustainable Development Goals')- is niet te behalen zonder een duidelijke focus op duurzaam beheer van land en water. 

       

Kapitaalstromen beïnvloeden het gebruik van water en land, via investeringen in grote waterwerken als dammen en financieel beleid op het gebied van landbouw en handel. Both ENDS geeft maatschappelijke organisaties een stem in deze kapitaalstromen, zodat natuurlijke bronnen ten goede komen aan de lokale bevolking.

Vanuit deze optiek werkt Both ENDS op de thema's Water, Land en Kapitaal.

water

Schoon water is schaars en het wordt steeds schaarser. De wereldbevolking groeit terwijl de vraag naar water exponentieel toeneemt. Grootschalige landbouw en industrieën verbruiken grote hoeveelheden water. Meer dan één miljard mensen in met name ontwikkelingslanden hebben geen toegang tot schoon drinkwater. Twee miljard mensen ontberen sanitaire voorzieningen.

In antwoord op de watercrisis investeert de politiek in de bouw van grootschalige dammen, de aanleg van irrigatienetwerken en het kanaliseren en omleggen van rivieren.

       

Technologische ontwikkelingen bedreigen waardevolle ecosystemen en de bestaansmogelijkheden van lokale bevolkingsgroepen, die hier afhankelijk van zijn. Kleinschalige oplossingen in de waterproblematiek worden zelden tot nooit gebruikt.

 

Both ENDS ondersteunt Zuidelijke maatschappelijke organisaties en netwerken die zich verzetten tegen deze niet-duurzame oplossingen en die alternatieve benaderingen aandragen voor duurzaam waterbeheer.

land

In grote delen van de wereld zijn mensen direct afhankelijk van bossen, als bron van inkomsten, voor brandhout, voedsel of medicijnen. Bossen spelen ook een belangrijke rol in de watervoorziening en de bescherming van landbouwgronden. Ontbossing en aantasting van de kwaliteit van het bos hebben directe gevolgen voor de leefomstandigheden van de mensen die in en rondom het bos wonen.

 

Lokale gemeenschappen kampen vaak met droogte, overstromingen en andere klimaatextremen. Om verdroging op de nationale en internationale politieke agenda's te krijgen, werkt Both ENDS in een internationaal netwerk van NGOs. Lokale oplossingen voor verdroging krijgen zo nationale en internationale aandacht.

 

 


       

Veel lokale gemeenschappen komen in een conflict over grondstoffen terecht. Conflicten komen voort uit burgeroorlogen of worden veroorzaakt door bedrijven die zich bezighouden met mijnbouw of de productie van commerciële gewassen als soja en palmolie.

 

De uitdagingen die hieruit voortkomen in combinatie met het streven naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), zijn voor Both ENDS centrale aandachtspunten in de programma's voor duurzaam landgebruik.

 

Momenteel wordt er aan de verdere invulling van deze pagina gewerkt. Voor een volledig overzicht van ons werk op het gebied van duurzaam landgebruik kunt u klikken op de projecten met een groene stip in 'Projecten'.

Kapitaalstromen

De omgang met het milieu en natuurlijke hulpbronnen wordt voor een groot deel bepaald door ontwikkelingen en beslissingen in de economie (handel en investeringen) en de politiek (macro-economisch beleid, begroting). Om te komen tot een duurzamer beleid zijn economische en financiële argumenten vaak doorslaggevend.

 

Both ENDS probeert de besluitvorming te beïnvloeden en anticipeert daarmee op de processen die handel en internationale geldstromen sturen.

 

       

De handelswijze van grote financiële instituties als de Wereldbankgroep en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), worden door Both ENDS op de voet gevolgd.

 

Both ENDS zet duurzaamheid en armoedebestrijding hoog op de agenda binnen de wereld van internationale geldstromen.

 

Momenteel wordt er aan de verdere invulling van deze pagina gewerkt. Voor een volledig overzicht van ons werk op kapitaalstromen kunt u klikken op de projecten met de gele stip op de pagina 'Projecten'.

 

 

 

 

 

 

 


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in