Both ENDS

Jobopening /

Penningmeester van het bestuur

Both ENDS is op zoek naar een penningmeester van het Bestuur

Both ENDS heeft een onafhankelijk bestuur, dat toeziet op de strategische ontwikkeling, financiële gezondheid en doelmatigheid van de organisatie. Het bestuur bestaat uit 6 leden afkomstig uit de wetenschap, het bedrijfsleven, de politiek en de publieke sector. Zij besturen op afstand. De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid en de dagelijkse gang van zaken is gedelegeerd aan de Directeur van Both ENDS.

Over Both ENDS

Both ENDS werkt samen met milieuorganisaties uit de hele wereld aan duurzame en rechtvaardige samenlevingen. Both ENDS steunt organisaties in ontwikkelingslanden. Both ENDS initieert en faciliteert beleidsdiscussies tussen beleidsmakers en zuidelijke organisaties en burgers die met de gevolgen van dit beleid te maken hebben. Onze relatie met partnerorganisaties kenmerkt zich door wederzijdse capaciteitsversterking via informatie-uitwisseling, fondsenwerving, gezamenlijk onderzoek en beleidsbeïnvloeding.

Both ENDS is een professionele, internationaal opererende organisatie met 40 medewerkers en een jaarlijks budget van rond de 18 miljoen euro, afkomstig van particuliere fondsen en overheden.

We waarderen verschillende achtergronden en culturen in onze organisatie en zien dit graag weerspiegeld in de samenstelling van het team. Kandidaten met achtergronden die ondervertegenwoordigd zijn in ons team worden daarom extra uitgenodigd om te reageren.

Profiel Penningmeester

De Penningmeester houdt toezicht op het financieel beleid en beheer van de organisatie, en adviseert het Bestuur, de Directeur en de Controller van Both ENDS over het te voeren financieel beleid door zowel interne als externe financiële tendensen waar te nemen op basis waarvan het bestuur beleid kan initiëren of aanscherpen.

De Penningmeester heeft

  • ruime ervaring in de financiële sector of in financieel beheer
  • strategisch inzicht in en solide kennis van financiële processen
  • ervaring met administratieve processen

In aanvulling op deze specifieke profieleisen, hebben alle bestuurders van Both ENDS

  • de gedeelde overtuiging dat maatschappelijke organisaties een cruciale bijdrage leveren aan lokale en mondiale duurzame ontwikkeling.
  • gevoel voor het internationale economische krachtenveld, waardoor ze bekend zijn met de dilemma's die de transitie naar een duurzame samenleving kenmerken – zowel in ontwikkelingslanden als in Nederland als internationaal.
  • een netwerk waarin ze als ambassadeur van de organisatie nieuwe relaties kunnen helpen opbouwen.
  • de wil om de organisatie uit te dagen en zo bij te dragen aan het realiseren van Both ENDS' strategische ontwikkeling en lange-termijn ambities.

De functie is onbezoldigd en vraagt een tijdsinvestering van minimaal 4 vergaderingen per jaar incl. voorbereiding, regelmatig overleg met de Controller en een jaarlijkse ontmoeting met de Accountant voor het doorspreken van de Jaarcijfers. Een onkostenvergoeding wordt aangeboden.

Procedure

Heb je vragen over de functie? Of ben je meteen geïnteresseerd? Neem dan uiterlijk 29 november 2020 contact op met Danielle Hirsch, Directeur van Both ENDS. Tijdspad van de procedure is gericht op afronding op 15 januari 2021. Aanstelling door het Bestuur vindt plaats in de eerste formele vergadering van april 2021.

Both ENDS werkt samen met het Expertise Centrum voor Diversiteit ECHO.

Meer informatie:
- Danielle Hirsch, Directeur: d.hirsch@bothends.org
- Paul Engel, Voorzitter: paulengel@raaks.org
- Both ENDS Jaarverslag 2019

Je gegevens worden binnen vier weken na de sluitingsdatum vernietigd.

 

 

Lees meer over dit onderwerp