Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Dossier

De Negotiated Approach in Indonesië: Samenwerken met gemeenschappen in riviergebieden

Een beschermd natuurgebied, betere afvalverwerking, minder mijnbouw, en invloed van bewoners op het waterbeheer. Dat is het effect van 8 jaar werken aan een Negotiated Approach tot integraal waterbeheer in 5 stroomgebieden in Indonesië.

Vijf rivieren en een veelvoud daarvan aan problemen rond het gebruik en beheer van het water: dat was de aanleiding voor Both ENDS en een aantal Indonesische partnerorganisaties om hier met de Negotiated Approach aan de slag te gaan. Het resultaat: onder andere een beschermd natuurgebied voor vissen in de Brantas, betere afvalverwerking langs de Ciliwung, een afgewezen mijnbouwvergunning langs de Bengkulu, en invloed van bewoners op het beheer van het water uit de Lamasi en de Kampar.

Door middel van de Negotiated Approach heeft Both ENDS, samen met lokale partnerorganisaties, van 2008 tot 2015 de samenwerking bevorderd tussen lokale watergebruikers in de stroomgebieden van de Bengkulu, de Brantas, de Ciliwung, de Kampar en de Lamasi. Het doel was een eerlijker verdeling en duurzamer gebruik van de Indonesische rivieren.

In deze stroomgebieden ontstaan geschillen tussen verschillende gebruikers van de waterbronnen, mede doordat de kennis van lokale gemeenschappen niet of nauwelijks wordt gebruikt. Door alle belanghebbenden op een volwaardige manier aan onderhandelingen te laten deelnemen, kunnen nieuwe, creatieve en eerlijke benaderingen gevonden worden die bijdragen aan de samenleving als geheel.

Samenwerken met gemeenschappen in riviergebieden in Indonesië

Both ENDS werkt nauw samen met lokale organisaties, netwerken en activisten aan de bevordering van ecologische en sociale rechtvaardigheid. Wij zijn van mening dat lokale organisaties en gemeenschappen deel moeten nemen aan beleidsprocessen en een gelijkwaardige onderhandelingspositie moeten krijgen als het gaat om het beheer van hun eigen natuurlijke hulpbronnen. Dit leidt tot een duurzamer en eerlijker beheer, omdat zij cruciale kennis hebben over, en een direct belang bij, deze natuurlijk hulpbronnen waar zij veelal afhankelijk van zijn voor hun levensonderhoud.

Wij faciliteren dialogen tussen belanghebbenden om hun gezamenlijke verantwoordelijkheid rondom de bescherming van natuurlijke hulpbronnen te bespreken, evenals de risico's die het met zich meebrengt wanneer bescherming niet plaatsvindt. Both ENDS combineert de lokale realiteit met wetenschappelijk onderzoek, om zo tot lokaal verankerde alternatieven te komen.

Een aantal behaalde resultaten:

Afval uit de Ciliwung

In een aantal kleine dorpen zijn de gemeenschappen gemotiveerd om met regelmaat afval wat afkomstig is van huishoudens, het toerisme en de horeca te verzamelen uit de Ciliwung rivier. De lokale overheid staat nu open voor het voorstel om deze gemeenschappen te ondersteunen middels een geïntegreerd afvalverwerkingssysteem.

Leefgebied voor vissen in de Brantas

Een beschermd natuurgebied voor vissen (Fish Sanctuary Area (FSA)) is ontwikkeld door Ecoton met behulp van zeven bedrijven langs de rivier, de lokale overheden van vier omringende dorpen, en zeven scholen. Dit gebied draagt niet alleen bij aan het behoud van het leefgebied van deze vissen en de ecologische functie van rivieroevers, maar fungeert ook als een unieke leeromgeving voor de lokale gemeenschap.

Riviercomité Lamasi

Both ENDS en Telapak hebben het districtshoofd van Luwu geholpen met de oprichting van de River Basin Committee 'Komite Das Lamasi'. In de statuten is expliciet ruimte opengelaten voor lokale gemeenschappen om deel te nemen aan formele beleidsprocessen.

Samen oplossingen creëren rond de Kampar

Een gezamenlijke probleemanalyse voor het Kampar-bekken heeft de lokale overheid, particuliere bedrijven en gemeenschappen geënthousiasmeerd om oplossingen te bedenken voor geïntegreerd rivierbekkenmanagement voor Kampar. Hierdoor staan de autoriteiten op dit gebied meer open voor samenwerking met lokale gemeenschappen om oplossingen te creëren voor hun water- en sanitatievraagstukken.

Actie tegen mijnbouw rond de Bengkulu

Onze lokale partner Yayasan Ulayat Bengkulu is nu lid van de Provincial Water Council (PWC) en is daardoor in staat om de belangen en behoeftes van de gemeenschap te vertegenwoordigen in beleidsstukken en adviezen die zijn uitgegeven door de PWC. Een gevolg hiervan is de afwijzing van een exploitatie licentie door een lokale autoriteit, die bij de PWC had aangeklopt voor raad. In 2014 is een memorandum van overeenstemming tussen het Rindu Hati dorp en de FH Universiteit getekend. De samenwerking is gericht op de totstandkoming van een legale basis voor het pleiten voor mijnbouw vergunningen.

De IndoWater Community of Practice

Om de Negotiated Approach in Indonesië nog beter te kunnen implementeren en promoten, vooral richting de lokale en nationale overhead, is eind 2014 het informele Indonesia Water Community of Practice (IndoWater CoP) opgericht door onze Indonesische partners in de verschillende stroomgebieden. Door samen te werken kunnen leden van de IndoWater CoP van elkaar leren en gezamenlijke strategieën ontwikkelen om het nationale waterbeleid beter te kunnen beïnvloeden.

 

Lees meer over dit onderwerp