Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Dossier

De Ecosystem Alliance: voor een groene en inclusieve economie

Van 2011 tot 2015 heeft Both ENDS binnen de Ecosystem Alliance de mogelijkheden van gemeenschappen wereldwijd verbeterd om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, en een inclusieve economie gestimuleerd via participatie en verantwoord beheer van ecosystemen.

De Ecosystem Alliance (EA) was een gezamenlijk initiatief van IUCN NL, Both ENDS en Wetlands International. Ons doel was de mogelijkheden van arme gemeenschappen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien te verbeteren en een inclusieve economie te stimuleren via participatie en verantwoord beheer van ecosystemen. De EA heeft daarbij ook nationale en internationale CSO-netwerken gefaciliteerd waarmee de lokale bevolking meer invloed kon uitoefenen op het beheer, herstel en behoud van ecosystemen. Versterking van de rechten van vrouwen en hun aandeel in de besluitvorming was integraal onderdeel van het programma.

De projecten en activiteiten waren geclusterd rond drie thema's: Levensonderhoud en ecosystemen, Vergroening van de economie en Ecosystemen, mensen en klimaatverandering.

Levensonderhoud en ecosystemen: duurzaam grondgebruik

Ons doel was de arme rurale gemeenschappen te helpen de grond duurzaam te gebruiken via empowerment van de gemeenschap, community-based organisaties (CBO's) en CSO's (organisaties uit het maatschappelijk middenveld), door hun capaciteiten en vaardigheden op het gebied van landbeheer te verbeteren. Met behulp van voorlichting over het verband tussen ecosysteemdiensten en het lokale levensonderhoud werd de betrokkenheid van gemeenschappen, lokale overheden en particuliere landeigenaren gestimuleerd.

Diverse partners organiseerden cursussen en hielpen de lokale bevolking bij duurzaam gebruiik van natuurlijke hulpbronnen, bijv. door markten te creëren voor niet-houten bosproducten (zoals honing, fruit, rotan en verfstoffen), lokale producten en community-based ecotoerisme. In diverse landen werden projecten opgezet ter versterking van duurzame landbouw, aquacultuur, visserij en het herstel en beheer van de mangrovebossen. In Mali en Burkina Faso kon dankzij natuurherstel via FMNR (farmer-managed natural regeneration / door boeren beheerd natuurherstel) 35.000 aan hectare braakliggende grond rond kwetsbare hotspots van biodiversiteit getransformeerd worden tot productieve boslandbouw-arealen, die verder uitgebreid kunnen worden.

Participatory mapping bleek een nuttig hulpmiddel om regeringen het bestaan en de grenzen van inheemse territoria te laten erkennen en bewust te maken van de rechten en behoeften van deze gemeenschappen en van vrouwen in het bijzonder.

Vergroening van de economie: mondiale grondstofketens

Veel mondiale grondstofketens, zoals soja, palmolie, biomassa en de mijnbouw laten een grote ecologische voetafdruk achter in de landen waar de Eccosystem Alliance actief was. Via het programma werden daarom de kennis en capaciteiten van CSO's versterkt om invloed uit te oefenen op handelsbeleid, regeringen, rondetafels voor grondstoffen en bedrijven en hen zo te bewegen tot ambitieuzer groen beleid en duurzamere businessmodellen en -praktijken.

Rondetafels zijn belangrijke platforms voor dialoog met alle stakeholders en voor het definiëren van duurzame grondstofketens. Hun certificeringsnormen zijn de hoogste ter wereld, maar de vorderingen verlopen traag. Een van de successen is de herziening van de criteria van de RSPO, de rondetafel voor duurzame palmolie, die inmiddels ook het behoud van veengebieden, de beperking van de uitstoot van broeikasgassen en het beheer en behoud van bijzonder waardevolle gebieden omvatten, en de instelling van een faciliteit voor geschillenbeslechting bij de RSPO.

Both ENDS heeft zich binnen de EA ook gericht op de monitoring na de Nederlandse toezegging voor 2015 over te stappen op 100% verantwoorde soja. In Zuid-Amerika heeft toezichthouder OSAS grondgebruik in kaart gebracht en voorstellen gedaan voor duurzame alternatieve scenario's voor de uitbreiding van de sojateelt. Een specifieke uitdaging bij soja is de beperkte vraag naar gecertificeerde soja en het gebrek aan commitment binnen de industrie en detailhandel om gecertificeerde soja in te kopen.

Ook de winning van mineralen vormt een grote bedreiging voor beschermde natuurgebieden en essentiele natuurlijke hulpbronnen. Lobby en beleidsbeïnvloeding door lokale EA-partners hebben op de Filippijnen diverse grootschalige mijnbouw-plannen tegengehouden en de sociale en milieuprestaties van andere mijnbouwprojecten verbeterd. In de Democratische Republiek Congo zijn lokale partners betrokken bij de internationale campagne om het Virunga National Park te behoeden voor oliewinning en lokale acties in Oeganda hebben ertoe geleid dat de cementindustrie milieuvriendelijker is geworden.

Ecosystemen, mensen en klimaatverandering

De alliantie heeft zich ook ingezet voor beperking van de impact van klimaatverandering op het levensonderhoud van gemeenschappen, door maatregelen voor adaptatie en mitigatie te promoten die zijn aangepast aan het ecosysteem.

Deze omvatten een breed scala aan maatregelen, waaronder het beschermen en herstellen van de verbindingen tussen groene corridors in het landschap, het behoud van genetische diversiteit en het duurzame beheer van gras- en weidegronden. Dankzij de training van lokale CSO's op het gebied van op het ecosysteem afgestemde maatregelen worden deze inmiddels toegepast op in totaal ruim 525.000 hectare op de Filippijnen en in Bolivia, Argentinië en Paraguay.

Capaciteitsopbouw, lobbyactiviteiten en pleitbezorgers

Een expliciete interventie-strategie was de capaciteitsversterking van EA-partners via een continu en interactief proces. De beste strategieën voor capaciteitsversterking ontstonden in de praktijk en werden gecombineerd met nationale uitwisseling van ideeën en kennis en netwerkactiviteiten, om zo gezamenlijk een vuist te maken. Er is succes geboekt via dialogen met allerlei stakeholders zoals de overheid, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld. De CSO-partners vonden nieuwe methoden die met name van belang bleken voor het versterken van hun onderhandelingspositie bij beleidsbeïnvloeding en het uitbreiden van hun activiteiten.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp