Both ENDS


Results

 Both ENDS is een organisatie van de lange adem:  het gaat vaak om langdurige processen. Om  te laten zien dat de aanhouder wint en om anderen daarmee te inspireren zetten we hieronder kleine selectie uit onze resultaten op een rijtje.

 

Regreening_nieuwIn de Afrikaanse Sub-Sahara wordt zogenaamde 'Assisted Natural Regeneration' (RNA, of 'Regeneration Naturelle Assistée) steeds meer gezien als een onmisbaar ingrediënt om de lokale voedselzekerheid en ecologische stabiliteit zeker te stellen. Kleine boeren herstellen de oorspronkelijke vegetatie op hun eigen land, bijvoorbeeld door deze te beschermen tegen vee, door dat wat spontaan uit de bodem ontspringt goed te verzorgen en door snoeitechnieken toe te passen die jonge bomen helpen om sneller te groeien.Als de vegetatie tot wasdom is gekomen, gaan de bodemvruchtbaarheid en de grondwaterspiegel omhoog. Vervolgens kunnen gewassen worden geplant tussen de bomen, waardoor deze beschermd worden tegen zon en wind. In de provincies Maradi en Zinder in Niger hebben boeren al 5 miljoen hectare land hersteld en veranderd in een bosrijk landschap. Dit maakt het niet alleen het grootste herbebossingsinitiatief in Afrika, maar waarschijnlijk ook het meest succesvolle en duurzame op de lange termijn. Both ENDS is actief betrokken bij de verdere uitbreiding van RNA in Niger, Mali en Burkina Faso, door boeren, wetenschappers en lokale overheden met elkaar in contact te brengen en hun krachten te bundelen

 

Both ENDS heeft eraan bijgedragen dat lokale gemeenschappen in gebieden die getroffen worden door activiteiten van palmoliebedrijven, officieel een klacht kunnen indienen tegen deze bedrijven. Binnen de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) -de internationale standaard voor gecertificeerde duurzame palmolie – heeft Both ENDS een mechanisme ingesteld om landconflicten aan te pakken. Deze zogenoemde ‘Dispute Settlement Facility’ (DSF) zorgt ervoor dat alle belanghebbenden worden uitgenodigd aan de onderhandelingstafel, om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. In Indonesië bijvoorbeeld speelde al 18 jaar een uitzichtloos conflict over landrechten tussen een lokale gemeenschap en een palmoliebedrijf. Met ondersteuning van het DSF zijn de partijen weer aan de onderhandelingstafel om samen een oplossing te zoeken. Waar de getroffen bevolking eerder niet serieus werd genomen, zijn beide partijen nu gelijkwaardig met elkaar in dialoog. In andere sectoren zoals de sojasector (de Roundtable on Responsible Soy) en biofuel sector, is n.a.v. de ervaringen met RSPO al interesse getoond in een eigen DSF-model.

 


Grote dammen hebben vaak desastreuze gevolgen voor de leefomgeving van lokale bevolkingsgroepen. Het argument voor de bouw van dammen is vaak dat deze elektriciteit produceren, maar de lokale bevolking profiteert vaak totaal niet van de opgewekte energie. Vaak wordt de stroom geëxporteerd. Both ENDS pleit voor andere, duurzame manieren om energie op te wekken zonder schadelijke gevolgen. Both ENDS is bijvoorbeeld lid van de ‘Save the Mekong Alliance’ die aandacht van de wereld vestigt op het plan van Laos om dammen te bouwen in de Mekong rivier. De Mekong is ecologisch zeer waardevol en moet daarom dammenvrij blijven. Dat vindt ook Hillary Clinton die Laos daarom adviseerde de dammen voorlopig niet te bouwen. Toch werd er illegaal aan de bouw begonnen. Sinds Both ENDS ook dit in de publieke schijnwerpers plaatste, is de bouw aanzienlijk bemoeilijkt. Both ENDS vindt grote dammen niet duurzaam en pleit ervoor te investeren in kleinschalige waterkrachtenergie (zogenoemde pico-hydro), in decentrale energiesystemen en in wind, zonne- en geothermische energie. 

 

Both ENDS heeft een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de sociale- en milieucriteria (Safeguards) die de African Development Bank hanteert bij het verstrekken van leningen. Both ENDS houdt daarnaast in de gaten of de bestaande Safeguards van ontwikkelingsbanken inderdaad worden nageleefd: zonder deze criteria zouden investeerders de vrije hand krijgen en geen enkele rekening hoeven houden met de negatieve gevolgen van hun project voor de bevolking en het milieu in het land waarin zij investeren. Zo heeft Both ENDS in een aanbeveling aan de African Development Bank geconcludeerd dat de impact van investeringen op zogenaamde 'environmental flows' (de kwaliteit en kwantiteit van het water in rivieren, maar ook hele ecosysteem daaromheen), beter moeten worden uitgewerkt in de Safeguards van deze bank. Inmiddels heeft de AfDB een nieuw voorstel gepresenteerd, met meer aandacht voor environmental flows. Het is nu nog zaak om ervoor te zorgen dat de Executive Directors van de AfDB dit nieuwe voorstel accepteren.

 

 

Both ENDS voert het secretariaat van de Nederlandse Sojacoalitie. Die coalitie heeft ervoor gezorgd dat de belangrijkste Nederlandse bedrijven hebben toegezegd in 2015 alleen nog maar gecertificeerde, verantwoorde soja te zullen inkopen en verwerken. Nederland is een van de grootste soja-importeurs van de wereld en verdient veel geld met het transport en de verwerking van soja in producten zoals veevoer. Brazilië, Argentinië en Paraguay verdienen weliswaar ook met de sojateelt, maar lokale gemeenschappen en het milieu lijden daarbij enorme schade. Bewoners worden van hun land verjaagd en hun leefomgeving wordt vervuild en vernield door het uitputten van de grond, door overdadig gebruik van bestrijdingsmiddelen en verwoesting van de agrarische structuur. Nederlandse supermarkten geven aan dat ze tegen 2015 alleen nog met (producten gemaakt met) gecertificeerde soja willen werken. Both ENDS is binnen de Sojacoalitie de verbindende schakel tussen Nederlandse en Zuidelijke organisaties, bedrijfsleven, overheid en onderzoeksinstellingen.

 

 

 

Both ENDS werkt al sinds de jaren ’90 met de uitvinders en uitvoerders van Analog Forestry. Analog Forestry is een duurzame en unieke methode waarmee lokale bevolkingsgroepen gedegradeerde gebieden en bossen in hun oorspronkelijke staat herstellen. Koffie- en theeplantages, extensieve veeteelt en mijnbouw hebben decennialang gezorgd voor bodemdegradatie en verlies van productiviteit. Lokale bevolkingsgroepen benutten deze grond nu om op een duurzame manier gewassen te telen voor de verkoop.  Both ENDS zorgde voor fondsenwerving, zette een uitgebreid netwerk op en bracht connecties met bedrijven en overheden tot stand.

 

 

 

WTO

 

 Op de top van de Wereld Handels Organisatie (WTO) in 2011 was Both ENDS onder deel van de officiële EU-delegatie.  Both ENDS heeft daar een positieve rol kunnen spelen als expert en bruggenbouwer tussen de beleidmakers van de Europese Commissie en maatschappelijke organisaties uit ontwikkelingslanden. Door internationale handelsverdragen komen mensen in ontwikkelingslanden vaak in de verdrukking. Kleinschalige boeren en producenten in zich ontwikkelende landen dreigen bijvoorbeeld woorden weggeconcurreerd door grote internationale bedrijven die hun producten tegen bodemprijzen op de lokale markt aanbieden. In 2001 begon de WTO daarom  een onderhandelingsronde die de belangen van ontwikkelingslanden meer centraal moesten gaan stellen. Tijdens de WTO top in 2011 probeerden rijke landen zoals de Verenigde Staten en Australië hier toch weer op terug te komen en hun eigen handelsbelangen prioriteit te geven. Samen met andere maatschappelijke organisaties kon Both ENDS de Europese Commissie overtuigen zich niet bij deze landen aan te sluiten en de belangen van ontwikkelingslanden te blijven erkennen.Drynet_small

Both ENDS is medeoprichter, fondsenbemiddelaar en coördinator van Drynet. Dit netwerk verbindt en versterkt maatschappelijke organisaties in gebieden die te maken hebben met verwoestijning en droogte. Door samen te werken

kunnen de deelnemende organisaties hun lokale belangen en oplossingen kracht bijzetten en onder de aandacht brengen van nationale, maar ook

internationale beleidmakers. Ze zijn mondiger en zelfverzekerder, leren van elkaar en worden steeds vaker serieus genomen als gesprekspartner en deelnemer aan

conferenties, denktanks en commissies. Drynet partner Probioma uit Bolivia bijvoorbeeld, kreeg zelfstandig weinig voet aan de grond bij de nationale autoriteiten. Onder de vlag van Drynet kreeg Probioma toch voor elkaar wat eerder niet lukte: de Boliviaanse overheid neemt het probleem van verwoestijning en verdroging nu niet alleen zeer serieus, maar neemt steeds meer van de financiering van projecten die duurzaam land- en waterbeheer stimuleren voor haar rekening.

 

ADAPTS_small

Both ENDS heeft met het ADAPTS programma lokale gemeenschappen in vier stroomgebieden in de wereld ondersteund om zich beter te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Lokale, vaak gemakkelijk uitvoerbare en efficiënte ideeën over duurzaam waterbeheer en aanpassingsmaatregelen zijn getoetst aan wetenschappelijke kennis om ze nog effectiever te maken. Both ENDS zorgde ervoor dat lokale gemeenschappen en organisaties in dialoog kwamen met lokale en nationale overheden zodat deze hun ideeën en behoeften meenemen in het maken van beleid. In Ghana bijvoorbeeld zijn in drie lokale gemeenschappen bufferzones en kleinschalige irrigatie aangelegd, waardoor de boeren daar nu beter bestand zijn tegen de toenemende droogte en hun inkomsten zijn verviervoudigd. Lokale afgevaardigden uit de gemeenschap hebben nu - voor het eerst in Ghana - een plek in de raad die adviseert over het beheer van hun rivier en haar stroomgebied, en klimaatverandering wordt meegenomen in de beleidsplannen.

 

Ports_small

Lucht- en zeehavens zijn onmisbare motoren voor de Nederlandse en Europese economie, maar de vraag of zij kunnen bijdragen aan

mondiale duurzaamheid bleef tot nu toe buiten beschouwing. Both ENDS stelde die vraag samen met bureau CREM. In het rapport ‘Nederland als Duurzaam Distributieland’ bekijkt Both ENDS de rol van zeehavens in de palmolie-, soja-, vis-, fosfaat-, steenkool- en cacaoketens. Allemaal grondstoffen en producten van groot economisch belang waarvan de winning en productie gepaard gaan met milieuverontreiniging, ontbossing, kinderarbeid en discriminatie. Uit het onderzoek blijkt dat zeehavens een bijdrage kunnen leveren aan mondiale verduurzaming. Als eerste stap kunnen ze bijhouden hoeveel duurzaam geproduceerde goederen in vergelijking tot conventioneel geproduceerde goederen havens in en uit gaan. Hierbij valt te denken aan het monitoren en rapporteren van hoeveelheden gecertificeerde producten zoals FSC hout, MSC vis, RSPO palmolie, RTRS soja.

 

 

Both ENDS heeft sinds 2007 het beheer over het fonds van het Joke Waller Hunter Initiative. Hiermee zijn inmiddels meer dan honderd jonge leiders op het vlak van ecologie met kleine beurzen gesteund.  De beurzen stelden de jonge leiders in staat hun opleiding uit te breiden en te werken aan capaciteiten die hen in de voorhoede bracht van de  milieubeweging in zuidelijke landen. Adéyêmi Freitas (35) uit Togo specialiseerde zich in de omgang met de gevolgen van klimaatverandering, armoedebestrijding en de daarbij behorende genderproblematiek. Door  JWHi-beurzen studeerde ze in Senegal en behaalde ze een master milieudiplomatie aan de Universiteit van Geneve. Ze werkte in de Global Gender and Climate Alliance, en is technisch adviseur  bij klimaatonderhandelingen voor een groep van 48 landen. Daarnaast runt zij haar eigen organisatie AFHON. Adéyêmi  was de eerste vrouw in Togo die deel uitmaakte van het Nationale Communicatie Team voor klimaatverandering, dat onderdeel is van de Togolese delegatie  voor de UNFCCC. Zij is onderscheiden voor haar werk door de IUCN.

 

 


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in