Both ENDS


Jatropha curcas en lokaal landgebruik in Afrika

111117_Biofuel_Africa_Lolito_jatropha_156_klein.jpg

Rond 2004 werd jatropha curcas bekend omdat het een heel goed biobrandstof-gewas zou zijn. De boom floreert onder zware omstandigheden, concurreert niet met voedselgewassen, en omdat bomen CO2 opnemen helpt de aanplant ervan het percentage broeikasgassen in de atmosfeer te verminderende. De zaden van jatropha bevatten olie die uitstekend geschikt zou zijn voor voor biodieselproductie, waardoor we minder afhgankelijk zouden worden van fossiele brandstoffen. De boom en de olie uit de zaden zou ook gebruikt kunnen worden voor lokale energievoorziening, bijvoorbeeld aan afgelegen plattelandsgebieden die niet zijn aangesloten op een nationaal elektriciteitsnet. Het gewas kon zowel economische ontwikkeling bevorderen als de doelstellingen betreffende klimaatverandering dichterbij brengen.

Een hype was geboren, maar de wonderboom maakte zijn reputatie echter niet waar. Grasland en landbouwgrond in Afrika werden in toenemende mate gebruikt om jatropha op te verbouwen. Dit leidde tot veranderingen in landgebruik en landrechten op het platteland. Het bleek dat jatropha de voedselzekerheid in kwetsbare gebieden in gevaar bracht en zelfs conflicten veroorzaakte, aangezien het verbouwd wordt op grond die ook geschikt is voor voedselgewassen en vee.

ACHTERGRONDINFORMATIE


De gevolgen van de productie van jatropha voor het levensonderhoud van boeren op het platteland in Ghana en Ethiopië werden en worden nog steeds niet goed begrepen. Onderzoekers uit beide landen besloten daarom om de handen ineen te slaan om de stand van zaken rond de jatropha-productie te bestuderen. De aandacht ging daarbij vooral uit naar al bestaande plantages en geplande toekomstige plantages, naar landaankopen, lokale regelingen rondom grondgebruik en landrechten, naar de gevolgen van jatropha voor levensonderhoud, en naar bestaande en potentiële conflicten.

 

De resultaten van het onderzoek tot nu toe suggereren dat grootschalige jatropha-plantages in beide landen zijn mislukt. De meeste jatropha-bedrijven in de onderzochte gebieden hebben hun plantages opgegeven of gebruikt voor de productie van andere gewassen. De erfenis van deze grote, verlaten plantages bestaat uit grote risico's op conflicten over landgebruik en bedreiging van de voedselzekerheid in de bewuste regio’s. In beide landen is grootschalige aankoop van grond voor biobrandstoffen of biomassa voor energiedoeleinden nog steeds een punt van zorg.

 

Het onderzoeksteam richt zich daarom op het vergroten van de kennis over de oorzaken en gevolgen van de stopgezette investeringen in grootschalige plantages en op de mogelijkheden voor ontwikkeling van duurzame biobrandstoffen, waaronder het op kleine schaal verbouwen van jatropha. De onderzoekers benadrukken het belang om alle belanghebbenden te betrekken bij het uitwerken van ondersteunend beleid om conflicten te voorkomen.

ROL BOTH ENDS


De onderzoekers uit Ghana en Ethiopië maken deel uit van een samenwerkingsverband dat bestaat uit wetenschappers en NGO’s, waaronder Both ENDS. De wetenschappers nemen het onderzoek ter plaatse voor hun rekening en de NGO’s zorgen voor de inbreng van belanghebbenden zoals lokale gemeenschappen. Daarnaast nemen ze het beleid onder de loep.

 

De afgelopen tien jaar zijn talloze projecten opgestart om de productie van jatropha te ontwikkelen. Ook in Europa was er aanzienlijke belangstelling onder zowel particuliere beleggers als overheden om te investeren in het gewas. Both ENDS onderzoekt de drijfveren van de Europese investeringen in jatropha. Belangrijke vragen hierbij zijn: In hoeverre heeft overheidsbeleid de weg gebaand voor deze investeringen en welke partijen hebben zich sterk gemaakt om de investeringen te bevorderen? Wat zijn de gevolgen van dit beleid geweest en wat betekenen de ontwikkelingen van de laatste jaren voor de toekomst van de jatropha productie?


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in